prof. zw. Sapia – Drewniak Eleonora

Katedra Edukacji ustawicznej

kontakt : sapia@uni.opole.pl

konsultacje :

sapiae

Zainteresowania naukowe

Jestem kierownikiem Studiów Doktoranckich z Pedagogiki. Pod moją bezpośrednią opieką naukową jest 5 doktorantów przygotowujących prace doktorskie z zakresu problematyki andragogicznej. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki historii wychowania, a w szczególności historii edukacji dorosłych i współczesnych problemów andragogiki. W bieżącym semestrze roku akademickiego 2010/2011 prowadzę zajęcia z Gerontologii społecznej na III roku Pracy Socjalnej i II roku Gerontopedagogiki oraz Seminarium magisterskie i doktorskie.

Publikacje afiliowane w Uniwersytecie Opolskim za ostatnie 5 lat

(2005) Wybrane problemy uczestnictwa i upowszechniania kultury na Opolszczyźnie, red. E. Sapia-Drewniak ,Opole UO ss. 146

(2005) Z tradycji upowszechniania kultury na Opolszczyźnie. W: Wybrane problemy uczestnictwa i upowszechniania kultury na Opolszczyźnie, red. E. Sapia-Drewniak ,Opole UO s. 13-23

(2005) Aktualne problemy uczących się dorosłych kobiet. W: Człowiek dorosły istota (nie)znana, Red. E. Dubas, Biblioteka Edukacji Dorosłych t. 34, Łódź-Płock s. 115-121

(2005) The enviromental conditionings behind education of adults on the threshold of the 21 st century. W: Pedagogika 2005 nr 75, Wilno, Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, s. 130-136

(2006) Z tradycji działalności kulturalno-oświatowej na Śląsku Opolskim, Opole UO, ss. 152

(2006) Tradycje szkolnictwa ,mniejszościowego na Śląsku Opolskim (1918-2002). W: Wśród „swoich i obcych. Rola edukacji w społeczeństwach wielokulturowych Europy Środkowej (XVIII-XX wiek), red. S. Walasek, Impuls, Kraków s. 275-290

(2007) Znaczenie Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Śląsku Opolskim w rozbudzaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych ludności w okresie międzywojennym. W: Z dziejów oświaty polskiej, red. I. Kość i E. Magiera, Szczecin s. 145-158

(2007) Kreatywna rola uczenia się w procesie rozwoju człowieka starszego. W: Wybrane problemy procesu starzenia się człowieka red. S. Rogala, Opole WSZiA, s. 116-123

(2007) Wkład pokolenia dziadków w kształtowanie drogi życiowej nauczycieli śląskich. W: Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, red. W. Jamrożek, K. Kabacińska, K. Ratajczak, W. Szulakiewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 147-157

(2008) The Activity of Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne (polish-Catholic School Society) in Opole Silesia in the time between the Wars W; Contribution of Educational Societies to the Development of the European Culture, Red. E. Sapia-Drewniak I J. Piechnik-Borusowska, Opole University, s. 31-41

(2009) Czynniki determinujące osiągnięcia szkolne dorosłych uczniów. W: Dorosły w procesie kształcenia, red. A. Fabiś, B. Cyboran, Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biala , s. 137-147

(2009) Górnoślązacy w polskim ruchu akademickim we Wrocławiu w latach 1922-1939. W: Towarzystwa społeczne i ich działalność oświatowa. Konteksty historyczne i teraźniejszość, red. E. Sapia-Drewniak, WSB Dąbrowa Górnicza, s. 105-115

(2009) Przebieg akcji likwidacji analfabetyzmu na Opolszczyźnie po II wojnie światowej. W: Orientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. I. Michalska i G. Michalski, Łódź, Uniwersytet Łódzki, s. 113-123

(2009) Rodzina wobec problemu opieki nad chorym seniorem. W: Człowiek w świecie natury i kultury, red. B. Fedyn, J. Pośpiech, M. Szepelawy, PWSZ w Raciborzu, Racibórz, s. 133-143

(2010) Tradycje uniwersytetu ludowego na Śląsku Opolskim, W: Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych, red. E. Sapia-Drewniak, J. Janik-Komar Opole UO, s. 121-129

(2010) Międzynarodowa Kariera zawodowa w opinii emigrantów zarobkowych, „Rocznik Andragogiczny” 2009, s. 348-358

(2010) Życie szkolne ucznia górnośląskiego na przełomie XIX i XX w. W: Szkoła polska od Średniowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją, red. I. Szybiak, A. Filipkowski i J. Kamińska, Warszawa, s. 244-256

Janiny Tumińskiej działalność kulturalno-oświatowa na Górnym Śląsku, „Edukacja Dorosłych” 2010 nr 2

Doktor Stefania Mazurek organizatorka liceum repolonizacyjnego w Opolu, Rocznik Andragogiczny 2011, s. 147-158

Droga do zawodu nauczycielskiego Górnoślązaczki u progu II Rzeczypospolitej, Przegląd Historyczno-Oświatowy  2013 nr 1-2, s. 31-43.

Od wiejskiego nauczyciela do katedry uniwersyteckiej – droga awansu zawodowego Stanisława Gawlika  s. 163-172, Biuletyn Historii Wychowania 2012, s. 1630172.

Problemy szkolnictwa przywięziennego na łamach „Oświaty dorosłych” (1957-1990), Rocznik Andragogiczny 2012,  s. 218-232.

Praca dydaktyczno-wychowawcza z dorosłymi w liceum repolonizacyjnym w Opolu w latach 1947-1950, „Studia Dydaktyczne” t. 26, Płock 2014 s. 141-153.

„Oświata Dorosłych” (1957-1990) szkic do monografii czasopisma, „Edukacja Dorosłych” 2014 nr 2(71).

Teodor Musioł – organizator nauki i szkolnictwa wyższego na Opolszczyźnie, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2015 nr 1-2, s. 156-167.

Biografie nauczycieli śląskich. Źródła i stan badań, W: Acta Universitas Nicolai Copernici, Pedagogika XXXI, zeszyt 423, Toruń 2015,  s. 37-52,

„Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego (1958-1991), „Przegląd Historyczno- Oświatowy” 2016 nr 1-2, s. 124-141.

Działalność oświatowa polskich towarzystw na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX stulecia, „Studia Paedagogika Ignatiana” 2016 nr 2, s. 47-63.

Kamilla Mrozowska (1917-2002) – Nauczycielka-ucz0ona-mistrz, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2016 nr 3-4, s. 209-222.„ .

Artykuły w pracach zbiorowych       

Życie szkolne ucznia górnośląskiego na przełomie XIX i XX w., W: Szkoła polska od Średniowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją, red. I. Szybiak, A. Filipkowski i J. Kamińska, Warszawa 2010, s. 244-256.

Zabawki i zabawy dziecięce we wspomnieniach Górnoślązaków, W: Dawne i współczesne zabawki dziecięce, red. D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, Poznań 2010 s. 201-209.

Obraz sytuacji rodzinnej i zawodowej kobiet w czasopiśmiennictwie kobiecym przełomu XX i XXI wieku, W: Czasopiśmiennictwo jako źródło do historii edukacji, red. I Michalska i G. Michalski, Łódź 2010, s. 261-271.

Ojcostwo dnia codziennego w literaturze poradnikowej, W: Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, red. E. Głowacka-Sobiech i J. Gulczyńska, t. II,  Poznań 2010, s. 155-164. Społeczność lokalna wobec polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym, W:  W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej, Gdańsk 2011, s. 281-291.

Wizerunek teściowej we współczesnej prasie kobiecej, W: Wychowanie w rodzinie. Rodzina na przestrzeni wieków, red. S. Walasek i L. Albański, t. 2, Jelenia Góra 2011, s. 127-138.

W trudnej rzeczywistości edukacyjnej – oświata dorosłych na Ziemiach Odzyskanych, W: Przełomy edukacyjne.  Dziedzictwo polskiej teorii i praktyki, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2011, s.  233-247.

Stefania Mazurek – organizatorka życia kulturalnego i oświatowego na Śląsku, W: Seniorki polskiej andragogiki, red. A. Frąckowiak, Radom 2011, s. 97-115.

Sytuacja rodzinna i szkolna dzieci na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym. W: Virginibus puersque t. 1 Z dziejów szkolnictwa i oświaty w XVIII – XX wieku, red. E. Kula, M. Pękowska, Wydawnictwo UJK w Kielcach 2011, s.175-186.

Społeczność lokalna wobec polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym, W:  W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej, Gdańsk 2011, s. 281-291.

Wizerunek teściowej we współczesnej prasie kobiecej, W: Wychowanie w rodzinie. Rodzina na przestrzeni wieków, red. S. Walasek i L. Albański, t. 2, Jelenia Góra 2011, s. 127-138.

W trudnej rzeczywistości edukacyjnej – oświata dorosłych na Ziemiach Odzyskanych, W: Przełomy edukacyjne.  Dziedzictwo polskiej teorii i praktyki, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2011, s.  233-247.

Uniwersytet ludowy w życiu społeczności Śląska Opolskiego w I połowie XX wieku, W: Edukacja dorosłych wobec społecznego wykluczenia: Przeszłość i Teraźniejszość, red. T. Maliszewski, J. Żerko, Warszawa-

Gdańsk 2012 ATA Bibl. Edukacji Dorosłych t. 44, Wydawnictwo Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, s. 61-71.

Relacje teściowej z synową w literaturze poradnikowej, W: Pedagogiczne refleksje… Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel, red. B. Górnicka, A. Kurcz, Opole 2012 s. 345-357.

Zjawisko sponsoringu  młodych kobiet na łamach czasopism społeczno-politycznych. W: Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku, red. I. Michalska i G. Michalski, .Łódź 2013 s. 335-343

Kreatywna rola uczenia się w opinii seniorów, W:  Edukacja, tradycja i współczesność , red. A. Majkowska, M. Łapot, Częstochowa 2013, s. 195-204

Poradnik jako źródło wsparcia osób w sytuacji wypalenia zawodowego W: Człowiek wobec wyzwań współczesności. Konteksty edukacyjne, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Korczyńskiemu,red, nauk A. Krasnodębska, E. Konieczna, Opole 2013, s. 159-167.

Nauczanie początkowe dorosłych na łamach „Oświaty Dorosłych” (1957-1990) w: Człowiek Idea Dzieło. Prace dedykowane Profesor Stefanii Walasek, red nauk B. Jędrychowska, Wrocław 2013 s. 295-307.

Rola religii w życiu codziennym seniora, w: „…ustąpcie młodszym, zgłodniałym i silnym”. My i wy wobec Człowieka starego, red. B. Jędrychowska, Legnica 2013 s. 83-91.

Wkład oficyny wydawniczej Karola Miarki (młodszego) w rozwój ruchu polskiego na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX stulecia, w: Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX w, pod red. I. Michalskiej i G. Michalskiego, Łódź 2014, s. 35-47.

Działalność oświatowa Uniwersytetu Krakowskiego w dobie Komisji Edukacji Narodowej, w: Komisja Edukacji Narodowej. Kontekst historyczno-pedagogiczny, red. K. Dornus, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, R. Ślęczka, Kraków 2014, s. 188-197.

Obraz nauczyciela dorosłych na łamach „Oświaty Doroslych” 1957-1990, W; Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI-XX wieku – ciągłość i zmiana, pod red. R. Grzybowskiego, K. Jakubiaka, T. Maliszewskiego, Gdańsk 2015, s. 285-298.

Teodor Musioł – an organizer of the Oopole academic centre, W: Education Opole University ammal. Vol. 1. Red. Z. Jasiński, s. 173-182, Opole 2015.

Upowszechnianie kultury polskiej przez Bronisława Koraszewskiego wydawcę „Gazety Opolskiej” na Śląsku  na przełomie XIX i XX stulecia, W: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku, pod red. I. Michalskiej i G. Michalskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 43-53,

Czasopismo „Oświata Dorosłych” jako źródło do dziejów uniwersytetów ludowych, W: Uniwersytety ludowe – pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami, red. T. Maliszewski, M. Rosalska, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2016, s. 313-326,

Nauka języka polskiego w pracy edukacyjnej na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym, W: Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Danucie Koźmian, red. E. Magiera, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego Minerwa, 2016,  s. 457-465,

Problemy kształcenia nauczycieli szkół podstawowych na łamach „Kwartalnika Nauczyciela Opolskiego” (1958-1991), W: Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry – konteksty – dylematy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu,  red. E. Karcz-Taranowicz,, Uniwersytet Opolski, Opole 2016, s. 411-421,

Publikacje zwarte redagowane

(2005) Wybrane problemy uczestnictwa i upowszechniania kultury na Opolszczyźnie, red. E. Sapia-Drewniak ,Opole UO ss. 146

(2008) Contribution of Educational Societies to the Development of the European Culture, red. E. Sapia-Drewniak, J. Piechnik-Borusowska, Opole UO

(2009) Towarzystwa społeczne i ich działalność oświatowa. Konteksty historyczne i teraźniejszość, red. E. Sapia-Drewniak, WSB Dąbrowa Górnicza , ss. 249

(2010) Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych, red. E. Sapia-Drewniak, J. Janik-Komar, Opole, ss. 13

(2011( Stefania Mazurek. Biografia pedagogiczna, Opole UO 2011, ss. 289..

(2014)„Oświata Dorosłych” (1957-1990) jako źródło do dziejów edukacji dorosłych, Opole 2014, ss.210

(2015) Sapia-Drewniak,. M. Pogorzelska, Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji. W poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk, Opole 2015, ss. 130.

Problematyka seminarium magisterskiego

Problematyka seminarium magisterskiego będzie się koncentrować wokół zagadnienia Człowiek dorosły we współczesnym świecie

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close