prof. dr hab. Jasiński Zenon

Katedra Historii Oświaty i Wychowania oraz Pedagogiki Porównawczej

kontakt : inp2zj@uni.opole.pl

konsultacje :

jasinski

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: oświata i kultura mniejszości narodowych i etnicznych, zwłaszcza na Śląsku w okresie międzywojennym oraz obecnie; oświacie i kulturze skupisk polonijnych, w tym w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej; kontekst historyczny edukacji międzykulturowej; , zagadnienia profilaktyki zapobiegania patologii społecznej i wyprowadzania z marginalizacji osób wykluczonych społecznie; funkcjonowanie i przemiany zawodu nauczyciela na tle porównawczym

W roku 2008 wraz dr E. Nyczem realizował grant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ze środków EFS) pt. Ochotnicze Hufce Pracy instytucją drugiej szansy dla młodzieży defaworyzowanej. Drogi wyjścia młodzieży z marginalizacji ekonomicznej, społecznej i kulturowej (studium dla województwa opolskiego. Umowa nr 18/ 2008

W latach 2006-2008 członek zespołu badawczego projektu badawczego „Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego”, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. Polska – Czechy. 2006-2008. Umowa nr IG -2004/PL-CZ/2.16.2.3/U-48/06 z 29 12.2006.

W latach 2009-2010 kierownik zespołowego projektu badawczego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet I- zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3- Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej na temat: „Badania losów absolwentów OHP i ich pozycji społeczno-zawodowej”. Umowa między KG OHP a UO nr 34A/OHP/2009 W Latach 2012-2015 Autor i kierownik projektu „Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej” UMOWA Nr 0098/FNiTPH/H11/80/2011 realizowanego w ramach Narodowego programu Humanistyki

Dorobek naukowy

Prace zwarte;

Zenon Jasiński, Stanisław Kaczor (red.),Wybrane problemy edukacji i eurointegracji. WSZiA w Opolu, Opole 2005, ss.188. a

Zenon Jasiński, Eugenia Karcz, (red.)., Pedagogika porównawcza. Konteksty teoretyczne i praktyczne, wyd. UO, Opole 2005, ss.200

Zenon Jasiński, Czeska szkoła w Protektoracie Czech i Moraw, Uniwersytet Opolski. Opole. 2006, ss. 391

Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym, (red. Z. Jasiński, D. Widelak). Opole. 2006,

Miejsce Ochotniczych Hufców Pracy w środowiskach lokalnych , (red.). Jasiński Z. , E. Nycz, Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, Opole. 2006. s.

Educating for teachers and pedagogues. Issues in international contexts. red. Jasiński Z, Lewowicki T., Institute of Pedagogical Sciences, Opole University, Higer Pedagogical School of ZNP in Warsaw, Opole. 2006, ss, 204.

Zenon Jasiński, Tadeusz Lewowicki (red.), Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie, Opole UO 2007, ss.355.

Zenon Jasiński, Edward Nycz, (red.), Aspekty społeczne i wychowawcze projektu „18-24, Czas na samodzielność”. Z doświadczeń Ochotniczych Hufców Pracy w realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Opole 2008, wyd. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, ss.186,

Zenon Jasiński, Andrzej Kurek, Dariusz Widelak (red.) , W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – Zarząd Główny w Warszawie, Opole 2008, ss.463.

Wybrane problemy czesko-polskiej współpracy kulturalnej, naukowej i gospodarczej, red. Z. Jasiński, B. Cimała, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ss. 272.

Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty- praktyki- studia. „Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej”. T. 2. Red. Zenon Jasiński i Dariusz Widelak, , Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ss. 300.

Zenon Jasiński, Edward Nycz, Absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy. Badania ich losów, pozycji społecznej i zawodowej w społeczeństwie, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Komenda Główna OHP, Opole 2010, ss. 255.

W poszukiwaniu optymalnego więzienia resocjalizującego. „Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej”. T. 3, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2010, ss. 316.

Artykuły:

Z. Jasiński, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów wywodzących się ze środowisk etnicznych w wybranych krajach europejskich [w:] Z. Jasiński, E. Karcz (red.) Pedagogika porównawcza. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Opole 2005, s. 143- 152.

Zenon Jasiński, O doskonaleniu nauczycieli w zakresie edukacji wielokulturowej i regionalnej [w:] Histơria, sưčasnosť a perspektívy učitelského vdelávania. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 2005, s. 215 – 219.

Zenon Jasiński, O koncepcję międzynarodowych badań nad edukacyjnym wymiarem tożsamości narodowej [w:] T. Lewowicki, A. Szczurek-BorutA, B. Grabowska (red.), Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna – Problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, UŚ-filia Cieszyn, WSP ZNP Warszwa, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków, Cieszyn-Warszawa-Kraków 2005, s. 371 -387.

Zenon Jasiński, Wystawa czechosłowacko-polska w Hradcu Kralove w 1933 roku [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin- Polonia Vol. LX Sectio F 2005, s.109-112

Zenon Jasiński, Problemy kultury jako przedmiot zainteresowań badawczych opolskich pedagogów [w:] Pedagogika Kultury t. 1, (red.) D. Kubinowski, Lublin 2005, s. 264-270

Problemy oświaty mniejszości narodowych w pracach Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP (III kadencji) [w:] Region. Tożsamość. Edukacja, (red.) J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, Trans Humana, Białystok 2005, s.82-96

Zenon Jasiński. Mezikulturní pedagogika jako pedagogická disciplina [w:] Proměny pedagogiky, (red.) J.Prokop, M. Rybikom, UK, Praha 2005, s. 425-429

В.А. Ионов, А.А. Слободянюк, З. Ясинский Педагогика здоровья // Матер.15-ой Межд. Крымск. конф. («КрыМиКо»; 2005), Севастополь: Вебер, 2005.– С.105-108

А.А. Слободянюк, З. Ясинский, А.Е. Баженова Поликультурное образование: педагогический аспект // «Викладання психолого-педагогiчних дисциплiн в технiчному унiверситетi: методологiя, досвiд, перспективи» Зб. Наук. праць.– Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2005.– С. 126-129

А.А. Слободянюк, З. Ясинский, Р.Б. Лысенко Педагогический мониторинг в системе школа-вуз // «Викладання психолого-педагогiчних дисциплiн в технiчному унiверситетi: методологiя, досвiд, перспективи» Зб. Наук. праць.– Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2005.– С. 137-140

Z. Jasiński; A thing about programs and standards of educating Teachers and pedagogues in Poland, [w:] Educating for teachers and pedagogues. Issues in international contexts. red. Jasiński Z, Lewowicki T.. Opole. 2006, Uniwersytet Opolski s. 64-78.;

< Zenon Jasiński, The Word of values of the youth and the Euro-integration processes [w:] Výchova k hodnotám v škole a v rodine, Pedagogicka fakulta Katolickej univerzity v ružomberoku. Ustav pedgogickych vied. Ružomberok 2006s, 31 -37.

Zenon Jasiński, Józefa Brągiel; O potrzebie i możliwościach wykorzystania metod jakościowych w badaniach nad rodziną [w:] Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny, red. B. Kieres,Ks. M. Nowak, D. Opozda. KUL Lublin. 2006, s. 177- 196

Zenon Jasiński, Przemiany w polityce oświatowej i społecznej w kontekście edukacji międzykulturowej, [w:] Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej (red). Lewowicki T., Ogrodzka- Mazur E. . Uniwersytet Śląski Cieszyn. 2006, s. 29-42

Zenon Jasiński, Rzecz o perspektywach współczesnej młodzieży, [w:] Colloquium Opole 2005. (red.) M. Lis, A. Trzcielińska-Polus. . Instytut Śląski w Opolu. Opole. 2006, s.1-14

Zenon Jasiński, Dokąd zmierza polska edukacja [w:] Edukacja jutra. Education of tommorow . Bildung von Morgen Red. Denek K., Starościak W., K. Zatoń . , AWF Wrocław, Wrocław. 2006, s. 71-78

Zenon Jasiński, O doskonaleniu zawodowym nauczycieli w zakresie edukacji międzykultu-rowej i europejskiej [w:] Edukacja w dobie integracji europejskiej red. E. Smak, D. Widelak.:. -Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Opole. 2006, s.76-89

Zenon Jasiński, Miejsce Ochotniczych Hufców Pracy w środowisku i regionie, [w:]Miejsce Ochotniczych Hufców Pracy w środowiskach lokalnych ,(red.). Jasiński Z. , E. Nycz, Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie Opole. 2006. s.16-26

Z. Jasiński; A thing about programs and standards of educating Teachers and pedagogues in Poland, [w:], Educating for teachers and pedagogues. Issues in international contexts. red. Jasiński Z, Lewowicki T. . Opole. 2006; s, . 64-78. Institute of Pedagogical Sciences, Opole University, Higer Pedagogical School of ZNP in Warsaw, Opole 2006

Zenon Jasiński, Marcin Bryzek, Nauczyciele o swoich kompetencjach profesjonalnych [w:]

Edukacja Jutra Education of Tomorrow. Bildung von Morgen. T1(Red.) T. Koszczyc, J. Jonkisz, S. Toczek-Werner, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Wrocław 2007,s.397-406.

Zenon Jasiński, Polska szkoła i jej współczesne problemy [w:] Europejska wspólna przestrzeń edukacyjna a przeobrażenia oświatowe w Polsce i na Ukrainie 1989-2006. Nadzieje i zagrożenia, pod red. M. Chepil i R. Kuchy, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu Drohobycz _Lublin 2007, s. 80-90.

Zenon Jasiński, Kształtowanie refleksyjności nauczycieli poprzez badania nad zawodem [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli (Red.) J. Grzesiak, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu t.1. Kalisz 2007, s.121-130.

Zenon Jasiński, Marcin Bryzek , O potrzebie edukacji regionalnej [w:] Kultury etniczne i regionalne w jednoczącej się Europie, (red.), Z. Jasiński, T. Lewowicki, UO Opole 2007 s.59-66.

Zenon Jasiński, Założenia, tezy i wstępne wyniki raportu o edukacji międzykulturowej i regio-nalnej na Opolszczyźnie [w:] Edukacja międzykulturowa na pograniczach w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej – teoria i praktyka, ( red.) T. Lewowicki i J. Urban, Wydawnictwo Gnome Katowice 2007, S. 119- 128.

Z. Jasiński , Współczesny wymiar poradnictwa zawodowego, [w:] Edukacja zawodoznawcza i projakościowa w szkole – aspekty teoretyczne i praktyczne (Red.) Maria Śmigielska, ISBN 978-83-60-939-99-4 Wydanie elektroniczne,Wydział Ekonomiczny ,Uniwersytet Opolski Opole 2007.

Zenon Jasiński, J. Kosowska-Rataj, E. Nycz , Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. Konceptualizacja badań [w:] Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej. Raporty z badań, Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identtity. Zprávyz výzkumu. J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), Opole 2008, s. 17-43.

Zenon Jasiński, Młodzież Opolszczyzny wobec problemów wielokulturowości [w:] Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. Konceptualizacja badań . Subjektivita a tolerance v lokálních společenstvích v polsko-českém pohraničí. Konceptualizace výzkumu, J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), Opole INP UO 2008, s. 124- 136.

Zenon Jasiński, Tożsamość – tolerancja – podmiotowość a wielokulturowość młodzieży na Śląsku Opolskim, [w:] Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej. Raporty z badań, Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identity. Zprávy z výzkumu. J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), INP UO Opole 2008, s. 257-287

Zenon Jasiński, Tożsamość – tolerancja – podmiotowość a wielokulturowość młodzieży na Śląsku Opolskim, [w:] Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej. Raporty z badań, Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identity. Zprávy z výzkumu. J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), INP UO Opole 2008, s. 257-287.

Zenon Jasiński, Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej [w:] Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej. Raporty z badań, Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identity. Zprávy z výzkumu. J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), Opole 2008, s. 69-74.

Zenon Jasiński, Determinanty kształtowania się tożsamości narodowej na Śląsku Opolskim [w:] Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – problemy i sugestie rozwiązań (red.) T. Lewowicki, B. Grabowska, A. Różańska, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Adam Marszałek Toruń 2008, s.157- 170.

Zenon Jasiński, O społecznej potrzebie intensyfikacji pracy wychowawczej w Ochotniczych Hufcach Pracy i istnieniu instytucji drugiej szansy [w:] Zenon Jasiński, Edward Nycz, (red.), Aspekty społeczne i wychowawcze projektu „18-24, Czas na samodzielność”. Z doświadczeń Ochotniczych Hufców Pracy w realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Opole 2008, wyd. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s.137- 146.

Zenon Jasiński, Duże problemy małych szkół [w:] Edukacja jutra. Education of Tomorrow. Bildung von Morgen. XIV Tatrzańskie seminarium naukowe (red. K. Denek, T. Koszczyc,

W. Wiesner, Wrocław 2008 t.1, s.259-264. (afiliowany dla WSZiA

Zenon Jasiński, Trójgłos na temat funkcjonowania oceny i oceniania w szkole [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja w dialogu – dialog w edukacji (red.) J. Grzesiak. Uniwersytet im. Adama Mickiwicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Kalisz-Konin 2008, s. 191 -200.

Zenon Jasiński, Polskie życie organizacyjne w Brnie do wybuchu II wojny światowej [w:] Polácí v Brně. Polacy w Brnie a na jižní Moravě, Polonus polský klub v Brně, Středoevropské centrum slovanských studii SvN Regiony, Brno 2008, s. 27 – 40.

Zenon Jasiński, The continuity and the change in the activity of selected educational organizations in Zaolzie [w:] Contribution of Educational Societies to the Developnient of the European Culture, red. E. Sapia – Drewniak, J. Piechnik – Borusowska, wyd. UO, Opole 2008,s. 99-110.

Z. Jasiński , M. Bryzek, , Die Rolle der regionalen Bildung in der Aufrechterhaltung der nationalen Identität, „Zeitschrift für Museum und Bildung“, nr 68-69, Berlin 2008

Zenon Jasiński, J. Kosowska-Rataj, E. Nycz, Subjektivita a tolerance v lokálních společenstvích v polsko-českém pohraničí. Konceptualizace výzkumu [w:] Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej. Raporty z badań, Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identtity. Zprávy z výzkumu. J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), Opole 2008, s. 44-68.

Zenon Jasiński, J. Kosowska-Rataj, E. Nycz, Subjektivita a tolerance v lokálních společenstvích v polsko-českém pohraničí. Konceptualizace výzkumu [w:] Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. Konceptualizacja badań . Subjektivita a tolerance v lokálních společenstvích v polsko-českém pohraničí. Konceptualizace výzkumu, J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), Opole 2008, s. 33-53.

Zenon Jasiński, Identita – tolerance –subjektivita a mulikulturalismus mladeže Opolskěho Slezska [w:] Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej. Raporty z badań, Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identity. Zprávy z výzkumu. J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), Opole 2008, s. 288-318.

Zenon Jasiński, Výchovný rozměr kulturní identity [w:] Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej. Raporty z badań, Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identity. Zprávy z výzkumu. J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), Opole 2008, s. 75 -80.

Zenon Jasiński, Refleksje nad przemianami w polskim systemie edukacyjnym (z perspektywy dwudziestolecia (1989-2009) [w:] Reforma w szkole – szkoła w reformie. Red. Leszek Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. Szczecinek 2009, s. 53- 68.

Zenon Jasiński, Szanse edukacyjne młodzieży zaolziańskiej (refleksje z okazji 100-lecia założenia Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej [: ] A jednak zostanie… W stulecie założenia Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Sląsku Cieszyńskim (1909-2009) pod red. Romana Barona. Orłowa-Czeski Cieszyn 2009,,Wydał Kongres Polaków w Republice Czeskiej , s. s.49-60.

Zenon Jasiński, Konsekwencje społeczno-pedagogiczne wyjazdów zagranicznych rodziców do pracą (casusu Sląska Opolskiego) [w:] Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej ,Problemy praktyki oświatowej, praca zbiorowa pod red. T. Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, B. Grabowskiej, wyd. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP W Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek Cieszyn –Warszawa- Toruń 2009, s.43-60.

Zenon Jasiński, Rzecz o możliwych polach konfliktów w środowiskach zróżnicowanych etnicznie i zadaniach edukacji międzykulturowej [w:] Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej . Konteksty teoretyczne. Praca zbiorowa pod red. T. Lewowicki, Ewa Ogrodzka-Mazur, Janina Urban, wyd. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Wyższa Szkoła Pedgogiczna ZNP W Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek Cieszyn –Warszawa- Toruń 2009, s. s 139-151.

Zenon Jasiński, Start w zawodzie i warunki pracy nauczycieli ( w opiniach nauczycieli emerytów) [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Samoocena i ocena w kształceniu i wychowaniu red. Jan Grzesiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Kalisz-Konin 2009, s.133-142.

Zenon Jasiński, Dylematy tożsamościowe młodzieży opolskiej [w:] Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian, pod red. H. Rusek, A. Drożdż, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Sląski w Katowicach, Współfinansowano ze środków Nadrenii Północnej-Westfalii.,, Wrocław –Cieszyn 2009, s. 137-150.

Zenon Jasiński, Social and pedagogical consequences of Barents work emigration (the case Opolse Silesia) [w:] Borderland Sociopathology and Education ,ed. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, Anna Gajdzica, . Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Wyższa Szkoła Pedgogiczna ZNP W Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek Cieszyn –Warszawa- Toruń 2009, s. 68-86.

Zenon Jasiński, Rzecz o tożsamości młodzieży na Opolszczyźnie i możliwych wpływach wyjazdów za praca poza region [w:] Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej pod red. J. Nikitorowicza, J. Muszyńskiej, M. Sobeckiego. Trans Humana Białystok 2009, s.185-197.

Zenon Jasiński, Rzecz o niektórych przejawach czesko-polskiej współpracy naukowej i kulturalnej (casus Śląska Opolskiego) , [w:] Wybrane problemy czesko-polskiej współpracy kulturalnej, naukowej i gospodarczej, red. Z. Jasiński, B. Cimała, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s.17-40.

Zenon Jasiński, Dariusz Widelak ,Wstęp [do ] Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty- praktyki- studia. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 2. Red. Zenon Jasiński i Dariusz Widelak, , Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, , s.9-10.

Zenon Jasiński, Refleksje nad przemianami w polskim systemie edukacyjnym (z perspektywy dwudziestolecia (1989-2009) [w:] Reforma w szkole – szkoła w reformie. Red. Leszek Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. Szczecinek 2009, s. 53- 68.

Zenon Jasiński, Między sukcesem a porażką. Przestrzeń nauczycielskiego działania (z perspektywy nauczycieli-emerytów), [w:] Edukacja jutra. Education of tomorrow. Bildung von Morgen, XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, t. 2. ,red. K. Denek, T. Koszczyc, Wojciech Starościak, Wrocław 2009, s.201-208. – afiliowany dla WSZiA

Zenon Jasiński, Uniwersytet III wieku jako forma pracy socjalnej i oświatowej [wNauka w służbie wartości. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Duczmala, Wyższa Szkoła Zarzadzania i Administracji w Opolu, Opole 2009, s. . 50-60 – afiliowany dla WSZiA

Pożegnanie Teresy Borowskiej „Forum edukacyjne” 2009

Zenon Jasiński, Wyprowadzanie młodzieży z marginalizacji w Ochotniczych Hufcach Pracy [w:] VII Ogólnopolski zjazd Pedagogiczny. Sesja I. Rynek i edukacja:. Między przedsiębiorczo-ścią a wykluczeniem (red. Monika Jaworska-Witkowska, Mirosław J. Szymański, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych WSEZiNS, Łódź 2010, s. 162-180.

Zenon Jasiński, Problemy szkolnictwa i oświaty polonijnej w kontekście wielokulturowości – uwagi ogólne [w:] Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich – stan, problemy i perspektywy (red. T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, A. Szczurek-Boruta, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Sląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Białystok-Cieszyn- Warszawa 2010., s. 15-38

Zenon Jasiński, System kształcenia i wychowania w Ochotniczych Hufcach Pracy [w:] Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wspar¬cia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, (red.), B. Górnicka, K. Neisch, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010; s.107- 130,

Z. Jasiński, E. Nycz, Badania losów absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy – wnioski z badań ogólnopolskich [w:] Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy – konteksty społeczno-pedagogiczne realizacji projektu, pod redakcją Z. Jasińskiego, E. Nycza, Opole-Warszawa 2010, s. 148-172.

Zenon Jasiński, Motywy wyboru zawodu i wartości życiowe nauczycieli (w opiniach nauczycieli emerytów) [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i samoocena (red.) Jan Grzesiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Kalisz-Konin 2010, s.169-182.

Zenon Jasiński, Oświata i kultura polonijna a koncepcja wielokulturowości, „Studia migracyjne- Przegląd Polonijny” PAN Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią. 2010 nr 3, s.35-48.

Z. Jasiński, Wstęp [w:] Szkoła i nauczyciele wobec problemów edukacji międzykulturowej, (red.) Zenon Jasiński, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2010, s. 11-16.

Z. Jasiński, D. Widelak Wstęp [w:] W poszukiwaniu optymalnego więzienia resocjalizującego. „Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej”. T. 3, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2010, s.

Z. Jasiński, E. Nycz, Wstęp [w:] Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy – konteksty społeczno-pedagogiczne realizacji projektu, pod redakcją Z. Jasińskiego, E. Nycza, Opole-Warszawa 2010, s. 11-14

St. Grochalski, Z. Jasiński, Tadeusz Gospodarek, (1924–2010) rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1972–1981), dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych UO (1981–1995, „Indeks” 2010, r 11 (listopad), s. 39-42

Z. Jasiński, Nauczyciel w środowisku, [w:] W kręgu historii i współczesności. Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi doktorowi habilitowanemu Franciszkowi A. Markowi w osiemdziesiąte urodziny, red. Naukowa: Józefa Brągiel, Danuta Marzec, Dariusz Widelak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Opolski w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Warszawa 2010, s. 53-63.

Zenon Jasiński, University of the Third Age as the form of social work [w:] Social Work in Adult Services in the European Union, Selected Issues and Experiences, (ed. )J. Brągiel, I. Dąbrowska-Jabłońska M. Payne, King`s College Londons, London 2011, s. 188-199.

Zenon Jasiński, Ocenianie efektów kształcenia w szkolnictwie wyższym jako element wdrażanych krajowych ram kwalifikacji [w:] Pomiar i ewaluacja jakości kształcenia pod red. J. Grzesiaka, UAM, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Kalisz –Konin 2011, s. 45- 58.

Zenon Jasiński, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w opiniach nauczycieli emerytów, [w:] Kultura- edukacja- ciągłość i tendencje zmian, pod red. J. Szempruch, M. Wojciechowskiej i J.Karczewskiej, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Libron, Kielece 2011, s. 77-88.

 

Prowadzone zajęcia

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close