mgr Kaszubska Patrycja

Katedra Pedagogiki Społecznej

kontakt: pkaszubska@uni.opole.pl

konsultacje :

Zdjęcie

Zainteresowania naukowe

Główne pole zainteresowań naukowych dotyczy problematyki dziecka i rodziny, rodzinnych  i instytucjonalnych form opieki zastępczej oraz ojcostwa. W polu uwagi znajdują również: nauczyciel   i uczeń.

Dorobek naukowy

Kaszubska P., Znaczenie systemu wartości w oddziaływaniach profilaktycznych wobec młodzieży [w:] W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym,            (red.)  F. Marek, S. Śliwa, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2011, ISBN 978-83-62683-18-5,s. 128-133.

Kaszubska P., Franczyk A., Pańków W., Lekcja Starego Doktora, „INDEKS” 2012,  nr 5-6,   ISSN 1427-7506, s. 93-95.

Kaszubska P., Franczyk A., Pańków W., Relacja z Dnia Korczakowskiego, „Modelowe Nauczanie”, 2012, nr 3-4, ISSN 978-83-926121-4-8, s. 111-114.

Kaszubska P., Autorytet nauczyciela w percepcji licealistów, „Problemy    Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2013, nr 7, ISSN 0552-2188, s. 55-59.

Kaszubska P., Recenzja: P.E. Kaniok, Poczucie powodzenia małżeństwa a udział ojców     w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu, Opole 2011, ss. 227                  [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, (red.) J. Brągiel, P.E. Kaniok,   A. Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, ISBN 978-83-7395-449-6,   s. 497-483.

Kaszubska P., Przyczyny i skutki braku udziału ojca w procesie wychowania dziecka    [w:] Ojcostwo: powołanie czy zadanie?, (red.) J Zimny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 2013, ISBN 978-83-63835-12-5, s. 219-229.

Kaszubska P., hasło: Dom Dziecka [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej   i terapeutycznej, (red.) A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Tom 3, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-606-3, s. 20-21.

Kaszubska P., Recenzja: T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst Pedagogiczny, Warszawa 2011, ss. 242 [w:] „Pedagogika Społeczna”, 2014, nr 1, ISSN 1642-672X, s. 172-176.

Kaszubska P., Zaangażowanie ojca w rozwój dziecka w rodzinie [w:] Rodzina: powołanie – zadania – zagrożenia, (red.) J. Zimny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 2014, ISBN 978-83-63835-19-4, s. 595-606.

Kaszubska P., Świadome i odpowiedzialne ojcostwo [w:] Ojcostwo: rodzaje i formy (red.) J. Zimny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 2014,                ISBN 978-83-63835-24-8, s. 111-124.

Kaszubska P., Autorytet rodzicielski i nauczycielski w kształtowaniu osobowości dzieci   [w:] Autorytet: wartość czy fikcja? (red.) J. Zimny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 2015, ISBN 978-83-63835-27-9, s. 115-126.

Kaszubska P., Rodzinna piecza zastępcza w świetle Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [w:]Otwarte usta: wolność czy zadanie? (red.) J. Zimny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 2015, ISBN 978-83-63835-32-3, s. 539-556.

Kaszubska P., Autorytet nauczyciela w opinii młodzieży licealnej, „Wychowawca”, 2015, nr 10, ISSN 1230-3720, s. 18-20.

Kaszubska P., Ojciec samotnie wychowujący dziecko – przyczyny i problemy w wypełnianiu roli rodzicielskiej [w:] Kondycja społeczna Polaków na początku XXI wieku (red.)                      L. Domańska, E. Subocz, A. Leszczyńska-Rejchert, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-7299-972-6, s. 157-171.

Kaszubska P., Wychowanie dziecka w rodzinie w myśli Janusza Korczaka [w:] Rodzina jako wspólnota (red.) J. Zimny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 2016, ISBN 978-83-63835-54-5, s.810-821.

Kaszubska P., Lokalne inicjatywy przeciwdziałania zaniedbaniu dziecku na przykładzie Opolszczyzny [w:] Zaniedbanie dziecka. Wybrane aspekty zjawiska (red.) B. Górnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-715-2, s. 109-123.

Wybrane konferencje - udział czynny

Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. „W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym”; 07-08. 11.2011 r., Opole.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ojcostwo: powołanie czy zadanie?”; 11.12.2013 r., Stalowa Wola.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rodzina: powołanie – zadania – zagrożenia”;  21.05.2014 r., Stalowa Wola.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych: możliwości i bariery”; 17.10.2014 r., Olsztyn.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ojcostwo: rodzaje i formy”; 10.12.2014 r.,  Stalowa Wola.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Autorytet mieć czy być”; 24.02.2015 r.,Stalowa Wola.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rodzicielstwo w różnych etapach rozwoju rodziny”; 06-07.05.2015 r., Kamień Śląski.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rodzina: prokreacja, pedagogia, potrzeby”;  12.05.2015 r., Stalowa Wola.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rodzina jako wspólnota”; 12.05.2016 r., Stalowa Wola.

Udział w programach badawczo - naukowych

„Stosunek polskiej młodzieży do wiary” pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zenona Jasińskiego (2012/2013)

„Młodzi naukowcy ku przyszłości” pod patronatem Międzynarodowej Rady Pedagogów Katolickich (2013/2014)

„Nauka drogą ku przyszłości”  pod patronatem Międzynarodowej Rady Pedagogów Katolickich (2014/2015)

Prowadzone zajęcia

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Pedagogika opiekuńcza

Kompensacja sieroctwa społecznego

Rodzinne formy opieki zastępczej

Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze

System opieki nad dzieckiem i rodziną

Standardy opieki nad dzieckiem

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close