dr Jarosz Katarzyna

Katedra Edukacji Ustawicznej

kontakt : kjarosz@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół andragogiki, jakości życia człowieka dorosłego, pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapii dzieci i młodzieży oraz logoteorii

Dorobek naukowy

2007   opracowanie programów edukacyjno-socjoterapeutycznych skierowanych dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Głubczycach

„ Naprawdę silni – czyli jak aktywnie radzić sobie z trudnościami”

„ Uczenie konstruktywnych form radzenia sobie z negatywnymi uczuciami i agresją”

2014     współautorstwo programu „ Program profilaktyczny z zakresu przemocy w rodzinie obejmujący promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci   zagrożonych przemocą. Na lata 2014-2019 w Domu Dziecka w Chmielowicach”

Jarosz K., Działalność kulturalno-sportowa w Zakładzie Karnym w Głubczycach, „Rocznik Andragogiczny”, 2009. nr 1, s. 273-283

Jarosz K., Naprawdę silni, [w:] Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce,( red.) M. Marczak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 118-123

Jarosz K., Konsekwencje pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla realizacji ojcostwa, „Pedagogia Ojcostwa, Katolicki Przegląd Społeczno-Pedagogiczny”, 2011, nr 2, s. 305-314

Jarosz K., Prawa człowieka. Scenariusz zajęć, „ Modelowe Nauczanie”, 2011, nr 3-4, s. 84-86

Jarosz K., Nastolatek w świecie wartości. Scenariusz zajęć,, „ Modelowe Nauczanie”, 2011, nr 3-4, s.86-

Prowadzone zajęcia

Andragogika

Systemy wsparcia społecznego

Patologia środowisk wychowawczych

Hospitacje i ćwiczenia terenowe

Praktyka śródroczna

Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Profilaktyka niedostosowania społecznego

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close