Koło Naukowe Pedagogów

Koło Naukowe Pedagogów zostało reaktywowane w 2016 roku, w wyniku fuzji autonomicznie funkcjonujących podmiotów naukowych, których zaangażowani studenci postanowili powrócić do idei jednego, wspólnego i opartego na wzajemnej współpracy koła naukowego, w którego kręgu zainteresowań znajduje się problematyka zarówno z zakresu nauk społecznych jak i humanistycznych. Celem działalności Koła Naukowego Pedagogów jest przede wszystkim prowadzenie badań naukowych, promowanie działalności naukowo-badawczej nauk pedagogicznych, integracja studenckiego środowiska akademickiego, jak również współpraca z innymi kołami i organizacjami o podobnym naukowo-badawczym profilu działalności. W ramach koła naukowego funkcjonuje 5 sekcji naukowych, reprezentujących poszczególne specjalności pedagogiczne – realizowane w ramach kształcenia w Instytucie Nauk Pedagogicznych, mianowicie:
* Pedagogiki Pracy ”Semper Salvus” (opiekun: dr Karol Neisch)
* Pedagogiki Międzykulturowej (opiekun: mgr Agnieszka Smorąg)
* Animacji i Arteterapii ”SYNESTEZJA” (opiekun: mgr Marek Wiendlocha)
* Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej ”POW” (opiekun: mgr Patrycja Kaszubska)
* Zarządzania i Planowania Edukacji ”Lider” (opiekun: dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO)
Swoje statutowe cele i zadania KNP realizuje poprzez: prowadzenie badań naukowych, szkoleń i warsztatów, organizację wykładów, odczytów i spotkań dyskusyjnych, organizowanie i udział w konferencjach i seminariach naukowych, a także poprzez wyjazdy studyjne. Wśród przedsięwzięć, realizowanych przez koło naukowe w minionym roku kalendarzowym należy wymienić m.in. projekty ukierunkowane na aktywizację społeczną, kulturalną i zawodową osób niepełnosprawnych (Zwiększanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy; Meetingi: Poznajmy swoje możliwości!); cykl: Wybrane aspekty Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w środowisku pracy pracownika socjalnego (zawierający szkolenia z samoobrony, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP, obciążeń psychospołecznych w pracy pracowników socjalnych oraz kwestii prawa pracy); cykl szkoleń – Coaching jako narzędzie aktywizacji w pracy doradcy zawodowego i pracownika socjalnego; czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych (Pedagogika i Praca Socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo; Wewnętrzne reformy w szkołach i edukacji nauczycieli z niemiecko-polskiej perspektywy); promowanie nauk pedagogicznych podczas targów edukacji i pracy odbywających się w regionie; organizację: spotkań dyskusyjnych (z dr Hamidem Agharim [Uniwersytet Karlstad]), koncertu charytatywnego (zespołu Soul City na rzecz Marcina Jana Śliwy), mikołajek w domach dziecka, a także wizyt studyjnych – pozwalających na faktycznych kontakt z wykonywaną pracą (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole czy Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK “Chwałowice”).
Warto nadmienić, iż KNP za swą działalność, prowadzoną w 2016 roku zostało wybrane najlepszym kołem naukowym Uniwersytetu Opolskiego w kategorii nauk społecznych, jak również zwyciężyło w konkursie podczas konferencji kół naukowych, odbywającej się w formule ‘’Science Slamu’’(21.02.2017 r.).
Opiekunem merytorycznym koła naukowego jest Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych –
dr hab. Edward Nycz, prof. UO, natomiast przewodniczącym – mgr Michalina Hładun.
Kontakt z zarządem Koła Naukowego Pedagogów: knp@uni.opole.pl

Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „DWA ŚWIATY”

Koło Naukowe “Dwa Światy” funkcjonuje od 2009 roku z inicjatywy studentów pedagogiki
resocjalizacyjnej. Głównym założeniem Koła oraz przyczyną jego powstania była chęć
podjęcia współpracy z instytucją resocjalizacyjną jaką jest Zakład Karny.
Członkowie koła (obecnie 12 osób) pod opieką dra Mariusza Snopek mają możliwość
poszerzania swoich zainteresowań, wiedzy a także nieocenionych umiejętności praktycznych.
Ponadto, członkostwo w Kole Naukowym umożliwia studentom m.in udział w konferencjach
naukowych czy też wizytację w Zakładach Karnych. Członkowie Koła nieustannie dążą do
realizacji wytyczonych przez siebie celów, a co za tym idzie realizowania siebie. Jako Koło
Naukowe angażujemy się we wszelkiego typu działania, których często sami jesteśmy
inicjatorami. Duże znaczenie dla Koła Naukowego ma także aktywizacja środowiska
studenckiego. W związku z czym dotychczas podjęliśmy się takich działań jak: organizacja
wystaw, koncertów zespołów więziennych, wykładów otwartych czy warsztatów.
Niejednokrotnie gościliśmy zespół więzienny “Paragraf 64”, osoby odbywające karę
pozbawienia wolności bądź pracowników Służby Więziennej. Regularnie organizowane są
wyjazdy do Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich czy też Oddziału Zewnętrznego w
Turawie. Organizujemy także różnego typu zbiórki na rzecz jednostek penitencjarnych, osób
znajdujących się w sytuacji trudnej a nawet wychowanków Domu Dziecka. Wymieniając
liczne działania Koła Naukowego należy wspomnieć także o tym, że członkowie Koła wraz
ze swoim opiekunem nawiązali współpracę z Kołem Naukowym “Ex Lege” z Poznania, co
zaowocowało wspólnymi wyjazdami naukowymi pogłębiającymi naszą dotychczasową
wiedzę.
Aktualne informacje o poczynaniach Koła Naukowego dostępne są na stronie internetowej
Instytutu Nauk Pedagogicznych oraz Fanpage’u “Dwa Światy”. Osoby zainteresowane
aktywnym uczestnictwem w kole naukowym „Dwa Światy” mogą zgłosić się do jego
opiekuna, tj. dra Mariusza Snopek (pokój 304 INP).

Koło Naukowe Pracowników Socjalnych

Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych istnieje od 2006 roku. Przez te lata
zmieniały się władze Koła i jego członkowie, lecz główne założenia i cele działalności
pozostają nadal takie same. Koło jest organizacją, która zrzesza na zasadzie dobrowolności
studentów Uniwersytetu Opolskiego z kierunku Praca socjalna. Członkami Koła mogą być
także studenci innych kierunków i specjalności. Są oni przyjmowani do Koła jako członkowie
nadzwyczajni i nie mają czynnego głosu wyborczego. Koło działa nie zarobkowo na rzecz
swoich członków i opiera swoją działalność na aktywności i społecznej pracy członków.
Celem Koła naukowego jest integracja członków poprzez rozwijanie ich zainteresowań,
zdobywanie nowych umiejętności, doświadczeń i wiedzy z zakresu pracy socjalnej. Od
samego początku istnienia koła, stałym elementem było organizowanie Dnia Pracownika
Socjalnego wraz z wykładem wiodącym, przedstawiających pracę socjalną jako dyscyplinę
naukową i praktykę zawodową. Koło działa również na rzecz lokalnego środowiska
społecznego, organizując m.in warsztaty, wykłady, spotkania dyskusyjne, konferencje
naukowe ( np. Problem wykluczenia społecznego – stare i nowe wyzwania; Pedagogika i
Praca Socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo ) oraz realizując projekty
socjalne. Ponadto Koło Naukowe ściśle współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
łamiąc bariery międzypokoleniowe. Wśród ostatnich projektów koła warto wymienić m.in.
Angielski dla seniorów, Informatyka dla seniorów, Integracyjny Bal Karnawałowy, Sportowe
Dni Dziecka, Studenci czytają dzieciom (projekt skierowany do dzieci przebywających na
oddziałach szpitali w Opolu).
Opiekun KNPS – dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO
e-mail: pracasocjalna@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close