dr Żarczyńska – Hyla Jolanta

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

kontakt : jolzar@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

koncentrują się wokół zagadnień z pedagogiki specjalnej, patologii środowisk wychowawczych i pedagogiki społecznej. Od 2012 roku uczestniczę w zajęciach Transdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych (TSBJ), w czasie których zdobywam i pogłębiam wiedzę dotyczącą metodologii prowadzenia badań jakościowych. Ukończyłam także kurs nt. „Badania fokusowe” uzyskując certyfikat. Swoich studentów zachęcam do poznania i docenienia znaczenia badań jakościowych w pisaniu prac dyplomowych. Mogą one być wartościowym uzupełnieniem badań ilościowych, bądź niezależnie wyjaśnić wiele zjawisk z perspektywy „wewnętrznej”, analizując doświadczenia jednostek i grup, ważne procesy życiowe, czy sytuacje trudne.

Podczas seminarium zostanie przedstawiony sposób projektowania badań jakościowych, wybrane metody badawcze (studium przypadku, wywiad: narracyjny, epizodyczny, grupowy – fokusy i metoda shadowingu) oraz analiza i interpretacja materiału jakościowego.

Szczegółowa tematyka prac będzie dotyczyła następujących obszarów badawczych:

1. Zaburzenia w rozwoju i ich wpływ na proces uczenia, zachowania i adaptacji społecznej (nadpobudliwość, dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja i całościowe zaburzenia w rozwoju)

2. Nieprawidłowości w rodzinach dysfunkcyjnych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, rozbicie, kryzysy rodzinne, długofalowe skutki nadużyć i zaniedbań u dorosłych dzieci)

3. Parentyfikacja, inwersja roli w relacji dorosłe dzieci i starzejący się rodzice

Zapraszam do udziału w moim seminarium wszystkich zainteresowanych tą tematyką i metodologią badań jakościowych

 

Dorobek naukowy

Jakość życia kobiet pracujących w zawodzie nauczycielskim /w:/ “Nauczyciel epoki przemian” /red./ St.Korczyński, Opole 2005

Szkoła przyszpitalna w: “Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie opieki społecznej /red./ J. Brągiel i S.Badora, Opole 2005

Zagrożenia uzależnieniem od komputera i internetu w aktualnej rzeczywistości /w:/ “Strategie rozwiązywania problemów uzależnień /red./ S.Badora, I.Mudrecka

Deficyty rozwojowe u dzieci wywołane nieprawidłowym przebiegiem okresu okołoporodowego /w:/ “Optymalizacja porodu – zagadnienia interdyscyplinarne” /red./ E.Lichtenburg-Kokoszka,   E.Janiuk, J.Dzierżanowski, Kraków 2008

Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi /red./ J.Żarczyńska-Hyla, Opole 2008

Tudności w uczeniu się u dzieci z deficytami rozwojowymi a wsparcie środowiska rodzinnego /w:/ “Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi” /red./ J.Żarczyńska-Hyla, Opole 2008

Komunikacja społeczna w oświatowej zmianie /w:/ “Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą /red./ E.Karcz, Opole 2009

Problemy emocjonalne rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci – propozycja programu wsparcia /w:/ “Osoby z niepełnosprawnością w systemie pomocy społecznej” /red./ M.Mirowska, Częstochowa 2009

Recenzja- “Polska resocjalizacja i więziennictwo –Konteksy- praktyki-studia, Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej tom 2 pod redakcją Zenona Jasińskiego i Dariusza Widelaka”

Prowadzone zajęcia

Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w rozwoju

Pedagogika specjalna

Niepełnosprawność i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Problemy osób niepełnosprawnych

Warsztat twórczego myślenia

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close