dr Snopek Mariusz

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Kontakt: mariusz.snopek@uni.opole.pl

drMariuszSnopek

Zainteresowania naukowe

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej. W 2007 roku ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z tytułem magistra pedagogiki społecznej. W marcu 2013 roku decyzją Rady Wydziału Uniwersytetu Opolskiego otrzymał stopień doktora nauk społecznych. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą zagadnień resocjalizacyjnych i penitencjarnych, w szczególności niedostosowania społecznego, patologizacji zachowań ludzkich, pejoratywnych aspektów uwięzienia itp. Ponadto, specjalizuje się w różnorodnych formach naznaczania (zdobienia i piętnowania) ciała w środowisku wolnościowym oraz izolowanym.

Publikacje naukowe

Publikacje zwarte

● Snopek M., Tatuaż. Element współczesnej kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (ISBN 978-83-7611-395-1), Toruń 2010 (ISBN 978-83-7611-668-6), Toruń 2013 (ISBN 978-83-7780-611-1) oraz Toruń 2018 (ISBN 978-83-8019-846-3).

● Snopek M. (red.), Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012 (ISBN 978-83-7780-336-3).

● Snopek M., Mudrecka I. (red.), Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (ISBN 978-83-7395-541-7).

● Snopek M., Kowalczyk D. (red.), Teoretyczno-praktyczne konteksty resocjalizacji penitencjarnej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015 (ISBN 978-83-7395-667-3).

Mariusz Snopek-Tatuaż.Element współczesnej kultury Mariusz Snopek-Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej Mariusz Snopek-Resocjalizacja instytucjonalna-bariery i możliwości Mariusz Snopek-Teoretyczno-praktyczne konteksty resocjalizacji penitencjarnej skazanych

Artykuły naukowe (recenzowane)

● Snopek M., Kres ludzkiego tchnienia… kres ludzkiej godności, czyli o więziennej degradacji skazanych poszkodowanych, [w:] Antoszewska B., Przybyliński S. (red.), Człowiek w obliczu kresu życia. Studia interdyscyplinarne, s. 295-312, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017.

● Snopek M., Praca wychowawcy penitencjarnego ze zbiorowością osób zdegradowanych w społeczności więziennej, [w:] Opora R., Breska R., Jezierska J., Piechowicz M. (red.), Współczesne modele i strategie resocjalizacji, s. 86-98, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017.

● Snopek M., Prognoza kryminologiczno-społeczna jako przesłanka oceny powrotu z przepustki, [w:] Stępniak P., Kalisz T., Zalewski W. (red.), Czy i jakie więzienia są potrzebne. Rozważania na tle zagadnień współczesności, s. 325-333, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Gdańsk-Wrocław-Kalisz 2016.

● Snopek M., Mudrecka I., Olejnik L., Formy przystosowania do izolacji penitencjarnej więźniów odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności albo karę 25 lat – implikacje dla praktyki penitencjarnej, [w:] Kowalczyk D., Glińska-Lachowicz A. (red.), Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej. Uwarunkowania – Doświadczenia – Propozycje, t. 5, s. 105-123, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.

● Snopek M., The priesthood in polish prison system, [w:] Сучасність і перспективи душпастирської опіки, s. 56-59, Wydawnictwo Інститут кримінальнo-виконавчої служби, Kijów 2016.

● Snopek M., Nowa moda, nowe trendy – współczesne oblicze tatuaży w więziennej twórczości, [w:] „Resocjalizacja Polska” nr 9/2015, s. 69-95, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2015.

● Snopek M., Funkcjonowanie skazanych poszkodowanych w obrębie polskich jednostek penitencjarnych – resocjalizacja osób zdegradowanych, [w:] Tихий В.П., Борaш E.Ю. (red.), Сучасна наука – пенітенціарній практиці, s. 18-21, Wydawnictwo Інститут кримінальнo-виконавчої служби, Київський регіональний центр НAПрН України, Kijów 2014.

● Snopek M., Przemoc więzienna jako wynik nieformalnej stratyfikacji skazanych, [w:] Urban B., Barczyk P.P. (red.), Agresja i przemoc w środowiskach i instytucjach, s. 75-90, Wydawnictwo Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2014.

● Snopek M., Aktywność pracownicza więźniów poszkodowanych w polskich zakładach karnych, [w:] Stępniak P. (red.), Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system, s. 389-404, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz-Poznań 2014.

● Snopek M., Upokorzona tożsamość skazanych poszkodowanych jako efekt funkcjonowania (pod)kultury więziennej, [w:] Konopczyński M., Kieszkowska A. (red.), Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna dewiantów a ich reintegracja społeczna, s. 139-153, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013.

● Snopek M., Przyczyny degradacji skazanych poszkodowanych w realiach polskich więzień, [w:] „Resocjalizacja Polska” nr 5/2013, s. 167-182, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2013.

● Snopek M., Specyfika pracy personelu więziennego – elementarne czynniki predysponujące do zawodu, [w:] Kowalczyk D., Mudrecka I. (red.), Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 4, s. 99-113, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.

● Snopek M., Człowiek w sytuacji izolacji penitencjarnej – negatywne następstwa i formy przystosowania się, [w:] Snopek M., Mudrecka I. (red.), Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, s. 33-64, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.

● Snopek M., Współcześni pariasi – sytuacja psychospołeczna „poszkodowanych” w polskich placówkach, [w:] Cielecki T., Suchorska A. (red.), Profilaktyka i resocjalizacja a przestępczość nieletnich w Polsce, s. 99-115, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2013.

● Snopek M., Uwagi o problemach ochrony tzw. skazanych „poszkodowanych”, [w:] Rondalska D. (red.), Prawa człowieka a polski system penitencjarny. Edukacja – Resocjalizacja – Humanitaryzm, s. 129-146, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kule 2012.

● Snopek M., Uwarunkowania zawodu wychowawcy więziennego, [w:] Dąbrowski B. (red.), Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, z. 16, s. 159-170, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

● Snopek M., Doświadczenie skrajnej negacji przez skazanych „poszkodowanych” – wyzwania dla oddziaływań resocjalizacyjnych, [w:] Krause A., Przybyliński S. (red.), Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i rozwiązania, s. 127-146, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.

● Snopek M., Naznaczanie ciała w środowisku więziennym – tradycyjne i współczesne rozumienie kryminalnych dziar, [w:] Snopek M. (red.), Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, s. 78-105, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

● Snopek M., Tatuaż wolnościowy i kryminalny jako czynnik ryzyka marginalizacji społecznej, [w:] Palak Z., Piątek M., Róg A., Zięba-Kołodziej B. (red.), Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży, s. 252-276, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2011.

● Snopek M., Resocjalizacja skazanych o statusie osób poszkodowanych w zakładach karnych, [w:] Marek F., Śliwa S. (red.), W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, s. 291-311, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2011.

● Snopek M., Tatuaż kryminalny drogą ku wolności, [w:] Przybyliński S. (red.), Naukowe Forum Pedagogów. Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie – horyzonty resocjalizacyjne, t. 6, s. 103-119, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

● Snopek M., Zakład karny jako placówka resocjalizacyjna w percepcji studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, [w:] Jasiński Z., Widelak D. (red.), W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 3, s. 171-180, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

● Snopek M., Aktywność kulturalno-oświatowa w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności na przykładzie Zakładu Karnego w Kłodzku, [w:] Przybyliński S. (red.), Naukowe Forum Pedagogów. Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie, t. 4, s. 171-177, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

● Snopek M., Status więźniów poszkodowanych w placówkach penitencjarnych, [w:] Przybyliński S. (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, s. 102-108, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.

● Snopek M., Tatuaż jako forma komunikacji w podkulturze więziennej (komunikat z badań), [w:] Gabzdyl J. (red.), Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości, s. 328-336, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2009.

● Snopek M., Tatuaż jako przyczyna wykluczenia społecznego, [w:] Przybyliński S., Wajsprych D. (red.), Naukowe Forum Pedagogów. Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia, t. 2, s. 379-385, Wydawnictwo Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2009.

Wybrane konferencje (udział czynny)

● V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej”; 19-20.04.2018 rok, Toruń.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej”; 24-25.10.2016 r., Opole.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Teoretyczna pt. „Polityka karna Ukrainy w badaniach młodych naukowców”; 15.04.2016 rok, Kijów.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Teraźniejszość i perspektywy opieki duszpasterskiej”; 13-14.04.2016 rok, Kijów.

● Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji”; 18-19.11.2015 rok, Gdańsk.

● II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność”; 27.03.2015 rok, Toruń.

● II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Nowoczesna nauka dla penitencjarnej praktyki”; 04.12.2014 r., Kijów.

● IV Polskie Sympozjum Penitencjarne pt. „Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system”; 13-15.11.2013 r., Kalisz.

● Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a synergia zagrożeń”; 07.11.2013 r., Opole.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec wybranych kategorii więźniów”; 21-22.10.2013 r., Opole.

● IV Zjazd Dyrektorów i Kapelanów Okręgu Bydgoskiego pt. „Funkcjonariusze i pracownicy więziennictwa w sytuacjach skrajnych”; 01-02.12.2011 r., Sucha.

● Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Profilaktyka, resocjalizacja a przestępczość współczesnych nieletnich – doświadczenia polskie i europejskie”; 24.11.2011 r., Opole.

● Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym”; 07-08.11.2011 r., Opole.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Kadrowo-organizacyjne uwarunkowania procesu resocjalizacji w placówkach penitencjarnych”; 03-04.11.2011 r., Opole-Turawa.

● Konferencja Naukowa pt. „Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy”; 12-17.09.2011 r., Kazimierz Dolny.

● Konferencja Naukowa pt. „Między negacją a afirmacją – kryzys oddziaływań pedagogicznych (?)”; 13.06.2011 r., Olsztyn.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną”; 23-24.11.2010 r., Tarnobrzeg.

● Konferencja Naukowa pt. „Godne życie – problematyka przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych”; 15.06.2010 r., Opole.

● Konferencja Naukowa pt. „Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie. Horyzonty społeczne i resocjalizacyjne”; 11.06.2010 r., Olsztyn.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego”; 22-24.11.2009 r., Opole-Turawa.

● Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Soziale Probleme von Schuljugendlichen in postsozialistischen Staaten”; 5-7.10.2009 r., Poznań.

● Konferencja Naukowa pt. „Wykluczenie – Marginalizacja – Integracja”; 05-06.06.2008 r., Olsztyn.

● Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Komunikacja interpersonalna i drogi dochodzenia do porozumienia”; 24-25.04.2008 r., Racibórz.

Przeprowadzone wykłady otwarte

● Wykład otwarty pt. „Tatuaż w środowisku więziennym. Współczesne oblicze kryminalnych motywów”; miejsce: Muzeum Tatuażu; 16.06.2018 r., Gliwice.

● Wykład otwarty pt. „Tatuaż w środowisku więziennym. Klasyczna symbolika”; miejsce: Muzeum Tatuażu; 16.06.2018 r., Gliwice.

● Wykład otwarty pt. „Tatuaż w polskich więzieniach”; miejsce: Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji; 12.04.2017 r., Opole.

● Wykład otwarty pt. “Tatuaż w podkulturze więziennej”; miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki, Wydział Studiów Stosowanych; 04.06.2016 r., Bydgoszcz.

● Wykład otwarty pt. “Tatuaż więzienny – dawniej i dziś”; miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych; 18.05.2016 r., Poznań.

● Wykład otwarty pt. “Specyfika zjawiska tatuowania oraz samouszkadzania ciała w polskich zakładach karnych”; miejsce: Instytut Służby Więziennej w Kijowie; 11,12,15.04.2016 r., Kijów.

● Wykład otwarty pt. “Formalny i nieformalny podział więźniów w polskich zakładach karnych”; miejsce: Instytut Służby Więziennej w Kijowie; 11,12,15.04.2016 r., Kijów.

● Wykład otwarty pt. “Resocjalizacja penitencjarna w Polsce – zasady działania, organizacja i funkcjonowanie zakładów karnych”; miejsce: Instytut Służby Więziennej w Kijowie; 11,12,15.04.2016 r., Kijów.

● Wykład otwarty pt. “Zjawisko tatuażu w polskich więzieniach”; miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytutu Pedagogiki; 22.01.2015 r., Kraków.

● Wykład otwarty pt. “Skazani poszkodowani – specyfika populacji osób zdegradowanych”; miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytutu Pedagogiki; 22.01.2015 r., Kraków.

● Wykład otwarty pt. “Zjawisko tatuażu więziennego – od podkultury do popkultury…”; miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii; 21.02.2012 r., Warszawa.

● Wykład otwarty pt. “Zjawisko tatuażu w Polsce”; miejsce: Muzeum Mazowieckie w Płocku; 15.06.2011 r., Płock.

● Wykład otwarty pt. “Tatuaż drogą do wolności. Zjawisko zabarwiania ciała wśród reprezentantów świata izolowanego oraz wolnościowego”; miejsce: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii; 26.05.2010 r., Lublin.

● Wykład otwarty pt. “Zabawa z ciałem – droga do wolności czy zatracenia?”; miejsce: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii; 25.05.2010 r., Lublin.

● Wykład otwarty pt. “Motywy i granice zmiany własnego ciała poprzez tatuaż i inne modyfikacje”; miejsce: Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze; 25.03.2010 r., Zielona Góra.

● Wykład otwarty pt. “Tatuaż – moda, pasja czy przymus? Dekorowanie ciała w czasach nam współczesnych”; miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu; 24.03.2010 r., Zielona Góra.

Przeprowadzone szkolenia

● Szkolenie kadry penitencjarnej jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu (młodszych wychowawców) z zakresu diagnozowania i prognozowania penitencjarnego; 26.02.2018 r. oraz 03.2018 r., Opole.

● Szkolenie kadry penitencjarnej jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu (wychowawcy działu penitencjarnego) na temat: Opracowywanie programów resocjalizacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów prawna oraz metodyki resocjalizacyjnej; 12,19,22.06.2015 r., Opole.

● Szkolenie kadry penitencjarnej z jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu (młodszych wychowawców) w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Opolu z siedzibą w Turawie na temat: Problematyka właściwego diagnozowania deficytów osób pozbawionych wolności – predyktory zachowań przestępczych a dobór adekwatnych oddziaływań resocjalizacyjnych; 24.03.2015 r., Turawa.

● Szkolenie kadry penitencjarnej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu na temat: Symbolika i znaczenie tatuaży więziennych; 18.01.2015 r., Kalisz.

● Szkolenie personelu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Toruniu na temat: Zjawisko tatuażu w życiu społeczności izolowanej. Tradycyjna i współczesna symbolika tatuowanych motywów; 29.10.2010 r., Toruń.

Członkostwo

● Od 2017 roku członek Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu.

● Od 2016 roku członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

● Od 2014 roku członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

● Od 2013 roku członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

● W 2013 roku członek komisji w konkursie na Najlepszy Autorski Program Integracji Rodzin Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu.

● Od 2009 roku opiekun Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy”.

● W kadencji 2008-2012 członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

Działalność organizacyjna

● Organizator spotkań studentów z pracownikami oraz pensjonariuszami zakładów karnych oraz innych placówek o charakterze profilaktycznym, prewencyjnym oraz resocjalizacyjnym.

● Organizator zbiórek książek oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych w zakładach karnych. Miejscem docelowym są palcówki penitencjarne z różnych okręgów Służby Więziennej.

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wykładu otwartego z kpr. Tomaszem Seroczyńskim – organizatorem Więziennego Klubu Literackiego „Bartnicka 10” z Zakładu Karnego we Włocławku (17.05.2017 r.).

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wykładu otwartego dla studentów z dwoma skazanymi na kary długoterminowe (13.12.2016 r.).

● Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej” (24-25.10.2016 r., Opole).

● Udział w stażu naukowo-dydaktycznym w Instytucie Służby Więziennej (Інститут кримінально-виконавчої служби) w Kijowie (Ukraina); 11-17.04.2016 rok.

● Pomysłodawca i organizator w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego koncertu zespołu więziennego „Paragraf 64” z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (30.11.2015 r.).

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wykładu otwartego dla studentów z trzema kobietami skazanymi za morderstwo (02.06.2015 r.).

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wykładu otwartego z kpr. Tomaszem Seroczyńskim – organizatorem Więziennego Klubu Literackiego „Bartnicka 10” z Zakładu Karnego we Włocławku (11.03.2015 r.).

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego koncertu zespołu więziennego „Paragraf 64” z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (05.11.2014 r.).

● Pomysłodawca i współorganizator w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich wystawy pt. „Efekty więziennej izolacji” (08.09.2014-30.09.2014). Wszystkie eksponaty, które zostały pozyskane z wielu placówek penitencjarnych, należą do prywatnych zbiorów autora ekspozycji.

● Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec wybranych kategorii więźniów” (21-22.10.2013 r., Opole).

● Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Kadrowo-organizacyjne uwarunkowania procesu resocjalizacji w placówkach penitencjarnych” (03-04.11.2011 r., Opole-Turawa).

● Organizator wykładu otwartego dla studentów z kpt. Ryszardem Seroczyńskim oraz skazanymi z Więziennego Klubu Literackiego „Bartnicka 10” (04.11.2011 r., Opole).

● Organizator wykładu otwartego dla studentów z ppłk Zygmuntem Lizakiem (03.11.2011 r., Opole).

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego koncertu zespołu więziennego „Są-Siedzi” z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (27.05.2011 r.).

● Pomysłodawca i współorganizator w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wystawy pt. „Efekty więziennej izolacji” (13.01.2011-24.01.2011). Wszystkie eksponaty, które zostały pozyskane z wielu placówek penitencjarnych, należą do prywatnych zbiorów autora ekspozycji.

● Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wystawy pt. „Efekty więziennej izolacji” (19.11.2010-10.12.2010). Wszystkie eksponaty, które zostały pozyskane z wielu placówek penitencjarnych, należą do prywatnych zbiorów autora ekspozycji.

Prowadzone zajęcia

● Penitencjarystyka

● Metodyka wychowania resocjalizującego

● Strategie wychowania resocjalizującego

● Pedagogika resocjalizacyjna

● Współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej

● Profilaktyka społeczna

● Profilaktyka kreatywna

● Człowiek w sytuacji izolacji społecznej

● Instytucje wychowania resocjalizującego

● Izolacja penitencjarna z perspektywy melioratywnej

● Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej

● Systemy pracy penitencjarnej

● Zjawisko tatuażu we współczesnej kulturze

● Zjawisko tatuażu więziennego

● Podkultura więzienna

● Resocjalizacja w środowisku otwartym

● Współczesne problemy reintegracji społecznej

● Kultura fizyczna w resocjalizacji

● Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej

● Współczesne problemy reintegracji społecznej

● Praktyka śródroczna

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close