dr Kaniok Przemysław

Katedra Pedagogiki Społecznej

kontakt : kaniokp@uni.opole.pl

konsultacje :

Zainteresowania naukowe

Przemysław Eugeniusz Kaniok jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagogiem społecznym oraz pedagogiem kultury. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Autor polskich i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu jakości relacji małżeńskich, udziału ojca w opiece nad dzieckiem i w jego wychowaniu. Współautor Father Involvement Scale – Skali Udziału Ojca w Opiece nad Dzieckiem z Niepełnosprawnością i w Jego Wychowaniu. Laureat I Edycji Stypendium Konferencyjnego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2011 roku. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał między innymi w zagranicznych organizacjach non-profit, takich jak Association for the Help of Retarded Children w Nowym Jorku, Loddon School w Wielkiej Brytanii oraz Kofoeds’ School w Kopenhadze.

Członkostwo w zespołach recenzenckich czasopism naukowych:

  • 1.    Członek Międzynarodowej Rady Doradczej Czasopisma „Journal of Research in Special Educational Needs”, Link: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471-3802/homepage/EditorialBoard.html
  • 2. Recenzent Czasopisma „Journal of Social Work”,
  • 3.    Recenzent Czasopisma „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health”, Link: http://www.editorialsystem.com/ijomeh/journal/about/
  • 4. Recenzent Czasopisma „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, Link: http://www.seminare.pl/recenzenci

Dorobek naukowy

ARTYKUŁY oraz ROZDZIAŁY W PRACACH POD REDAKCJĄ

1. P. Kaniok, Współczesna wizja niesienia pomocy dzieciom upośledzonym: działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Upośledzonym w stanie Nowy Jork, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2003, nr 1, s. 61-72.

2. P. Kaniok, Amerykańskie organizacje pozarządowe w służbie osobom upośledzonym umysłowo i fizycznie, (w:) Niepełnosprawni czy sprawni inaczej – partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego, (red.) E. Nycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2003, s. 165 – 176.

3. P. Kaniok, Szkoła Kofoeda aktualną propozycją dla pracy socjalnej w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, „Praca Socjalna”, 2004, nr 1, s. 20-37.

4. P. Kaniok, Kurs dla pracowników socjalnych w zakresie multikulturowości na przykładzie Amerykańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Upośledzonym w hrabstwie Nassau, w stanie Nowy Jork, (w:) Praca socjalna – wielość perspektyw, (red.) J. Brągiel, P. Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, tom 1, s. 201 – 208.

5. P. Kaniok, Ewolucja brytyjskiej pracy socjalnej na przykładzie podręcznika akademickiego pt.” Towarzysz do Pracy Socjalnej”, pod red. Martina Davies’a, „Auxiulim Sociale”, nr 1, 2005, s. 137-144.

6. P. Kaniok, Hospicjum, (w:) Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, (red.) J. Brągiel, S. Badora, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 576-586.

7. P. Kaniok, Uczestnictwo ojca w procesie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (w:) Dialog o wybranych problemach współczesnego świata, (red.) A. Froelich, R. Kijak, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, s. 95-102.

8. P. Kaniok, Praca socjalna w brytyjskim systemie wymiaru sprawiedliwości, (w:) Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym., (red.) Z. Jasiński, D. Widelak, Wydawnictwo UO, Opole 2006, s. 95-102.

9. P. Kaniok, Rola ojca w procesie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (w:) Dyskursy pedagogiki specjalnej. Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, (red.) Cz. Kosakowski, A. Krause, A. Żyta, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2007, s. 153-160.

10. P. Kaniok, Formalno-prawne podstawy wolontariatu w brytyjskim systemie pomocy społecznej, (w:) Wolontariat i samopomoc – podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka. Środkowoeuropejskie Forum Teorii i Praktyki Pracy Socjalnej, (red.) P. Sikora, Wydawnictwo UO, Opole 2007, s. 38-47.

11. P. Kaniok, S. C. West, Strategies for Crisis Intervention and Prevention-Revised As a Current Proposal in Care of Individuals with Intellectual Disabilities and Challenging Behaviours, „International Journal of Special Education”, 2009, vol. 24, nr 1, s. 1-7.

12. P. E. Kaniok, Udział ojców w opiece i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, (w:) Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, (red.) J. Kirenko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 231-242.

13. P. Kaniok, J. Brągiel, A. Kalicińska, Udział ojców w opiece i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym, (w:) Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne, (red.) D. Krok, P. Landwójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 221-230.

14. P. E. Kaniok, Ojcostwo w świetle najnowszych badań zagranicznych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2011, nr 3, s. 47-51.

15. P. E. Kaniok, Pomiar jakości relacji małżeńskich, „Niebieska Linia”, 2011, vol. 72, nr 1, s. 25-27.

16. P. E. Kaniok, Wpływ konfliktu małżeńskiego na funkcjonowanie dziecka, „Remedium”, 2011, nr 3, s. 22-23.

17. P. E. Kaniok, Przegląd badań nad jakością relacji małżeńskich. Praktyczne implikacje dla małżeństw i specjalistów, (w:) Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, (red.) S. Bębas, E. Jasiuk, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2011, tom I, s. 441 – 450.

18. P. E. Kaniok, Jakość małżeńska istotnym czynnikiem w pracy z rodzinami problemowymi. Na przykładzie najnowszych wyników badań zagranicznych, „Wspólne Tematy”, 2011, nr 3, s. 13-17.

19. P. E. Kaniok, Kohabitacja rodziców a funkcjonowanie dzieci, „Wychowawca”, 2011, nr 5, s. 22-23.

20. P. Kaniok, J. Brągiel, Marital quality and fathers’ involvement in the care and education of children with disabilities, (w:) Educating Every Learner, Every Day: A Global Responsibility, (red.) M. Chitiyo, G. Prater, L. Aylward, G. Chitiyo, Ch. Chata, A. Hughes, International Association of Special Education, Windhoek 2011, s. 129-132.

21. P. E. Kaniok, J. Bragiel, Fathers’ marital satisfaction and their involvement with their child with disabilities, „European Journal of Special Needs Education”, 2011, vol. 26, nr 3, s. 395-404.

22. P. E. Kaniok, Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Namibii – „Kształcąc każdego ucznia każdego dnia. Globalna odpowiedzialność”, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2011, nr 3, s. 111-116.

23. P. E. Kaniok, Ojcostwo w percepcji matek, „Opieka – Wychowanie – Terapia”, 2011, nr 1-2 (85-86), s. 17-20.

24. P. E. Kaniok, Rodzina w życiu dziecka niepełnosprawnego, „Wspólne Tematy”, 2011, nr 9, s. 27-32.

25. P. E. Kaniok, Znaczenie obecności mężczyzn podczas narodzin dziecka, „Życie i Płodność”, 2011, nr 4, s. 31-37.

26. P. E. Kaniok, Poczucie powodzenia małżeństwa matek dzieci z niepełnosprawnościami, „Społeczeństwo i Rodzina”, 2011, nr 4(29), s. 52-61.

27. P. E. Kaniok, Ojcowie w percepcji swoich dzieci, „Wychowawca”, 2012, nr 3(230), s. 12-14.

28. P. E. Kaniok, Wybrane czynniki a udział ojców w opiece i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2012, nr 1, s. 66-72.

29. P. E. Kaniok, Ojcowie wychowujący dzieci niepełnosprawne w ocenie matek, (w:) Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość. Rozprawy i Studia, (red.) I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, t. (CMXIV)840, Szczecin 2012, s. 281-294.

30. P. E. Kaniok, Rodzice a jakość relacji małżeńskich ich dorosłych dzieci, „Wspólne Tematy”, 2012, nr 7-8, s. 66-71.

31. P. E. Kaniok, Z historii badań nad rodzicami dzieci z niepełnosprawnością, „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, 2012, t. 31, s. 197-206.

32. P. E. Kaniok, Dzieci w percepcji ojców w świetle badań zagranicznych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2012, nr 8, s. 50 – 54.

33. P. E. Kaniok, Poczucie powodzenia małżeństwa matek a ich percepcja udziału ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu, „Wychowanie na co Dzień”, 2012, nr 7-8, s. 18-22.

34. P. E. Kaniok, Przedmałżeńska kohabitacja a jakość relacji małżeńskich, „Edukacja Dorosłych”, 2012, nr 1(66), s. 63-73.

35. P. E. Kaniok, J. Brągiel, Demographic variables and fathers’ involvement with their child with disabilities, „Journal of Research in Special Educational Needs”, 2013, doi: 10.1111/1471-3802.12005

36. P. E. Kaniok, Ojcostwo w percepcji matek dzieci z niepełnosprawnością, (w:) Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, (red.) J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 421-430.

37. P. E. Kaniok, Czynniki demograficzne a postrzeganie przez matki udziału ojców w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością i w jego wychowaniu, „Wspólne Tematy”, 2013, nr 1, s. 45-50.

38. P. E. Kaniok, M. Sekułowicz, A. Sekułowicz, Wybrane formy kształcenia, rehabilitacji i wsparcia dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin w Republice Namibii, „Forum Oświatowe”, 2013, vol. 1, nr 48, s. 141-153.

39. P. E. Kaniok, Pedagogika społeczna i jej implikacje dla pracy socjalnej w Wielkiej Brytanii, (w:) Pedagogiczne refleksje … . Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel, (red.) B. Górnicka, A. Kurcz, Uniwersytet Opolski, Opole 2013, s. 245-255.

40. P. E. Kaniok, Sytuacja dziecka z niepełnosprawnością w Republice Namibii, (w:) Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów, (red.) I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2013, s. 481-488.

41.    P. E. Kaniok, Nieobecność ojca w rodzinie a funkcjonowanie dziecka na przykładzie wybranych opracowań zagranicznych, „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, 2013, t. 33, s. 209-220.

42.    P. E. Kaniok, J. Brągiel, A. Kurcz, Wprowadzenie, (w:) P. E. Kaniok, J. Brągiel, A. Kurcz (red.), Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 9-12.

43.    P. E. Kaniok, J. Brągiel, Fathers’ marital satisfaction and their involvement with their child with disabilities, (w:) Technology and students with special educational needs. New opportunities and future directions,(red.) A. Shamir, M. Margalit, Routledge, Taylor & Francis Group, New York 2014, s. 395-404.

44.    P. E. Kaniok, J. Brągiel, Edukacja integracyjna w percepcji rodziców, (w:) Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania. Niepełnosprawność – zaniedbanie – dezorganizacja, (red.) J. Brągiel, B. Górnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 63-75.

45.    P. E. Kaniok, Rodzice z niepełnosprawnością. Przegląd wybranych wyników badań zagranicznych, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2014, nr 1, s. 66-73.

46.    P. E. Kaniok, Sposoby radzenia sobie z przeżywanym przez rodzinę i dzieci stresem wywołanym na skutek sytuacji kryzysowej, (w:) Współczesne zagrożenia wychowania. Studium z pogranicza pedagogiki i filozofii, (red.) J. Spętana, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Środa Wielkopolska 2014, s. 231-240.

47.    P. E. Kaniok, Ojcowie w percepcji dzieci w wieku szkolnym w Republice Namibii. Doniesienie z badań, „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, 2015, t. 36, nr 4, s. 123-134.

48.    P. E. Kaniok, J. Brągiel, Parents’ perceptions of integrated education in Poland, „International Journal of Special Education”, no. 2, vol. 31, 2016. s. 265-275.

49.    P. E. Kaniok, Czy namibijskie dzieci są zaniedbywane przez ojców? Czynniki społeczno-demograficzne a wizerunek ojca w percepcji dzieci w wieku szkolnym w Republice Namibii, (w:) Zaniedbanie dziecka. Wybrane aspekty zjawiska, (red.) B. Górnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 127-138.

 

KSIĄŻKI 1. P. E. Kaniok, Poczucie powodzenia małżeństwa a udział ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss. 234.

2. P. E. Kaniok, J. Brągiel, A. Kurcz (red.), Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, ss. 490.

Prowadzone zajęcia

1.    Pedagogika społeczna 2.    Pedagogika rodziny 3.    Dzieciństwo w kryzysie 4.    Kurs w języku obcym 5.    Introduction to family studies 6.    Seminarium dyplomowe 7.    Organizacje pozarządowe i wolontariat w systemie opieki nad dzieckiem 8.    General pedagogy 9.    Pedagogy on particular educational stages

 

Proponowane obszary badawcze dla Studentów seminarium licencjackiego

pedagogika społeczna, w tym wsparcie społeczne, metody pracy z jednostką i grupą (wydobywanie sił społecznych), jakość relacji małżeńskich a realizacja przez rodziców funkcji opiekuńczo-wychowawczej, formy pomocy i wsparcia względem rodziny, przemoc międzyrówieśnicza w szkole; – pedagogika rodziny, w tym między innymi rodzina w obliczu sytuacji kryzysowej, rodzina dysfunkcjonalna, ojcostwo, macierzyństwo, przemoc względem dziecka.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close