dr hab. Weissbrot-Koziarska Anna, prof. UO

Zakład Pracy Socjalnej

kontakt: awk@uni.opole.pl

Terminy konsultacji

Zainteresowania naukowe

rodzinne poradnictwo socjalne;

innowacyjne techniki i narzędzi w pracy;

unowocześnianie rynku usług socjalnych;

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk;

poprawa warunków funkcjonowania dzieci ze środowisk wiejskich.

Dorobek naukowy

Prace zwarte:

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I. (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 4., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, ss. 188.

Weissbrot-Koziarska A. (red.): Problemy wykluczenia społecznego – stare i nowe wyzwania, Wydawnictwo: Create WWW – Tomasz Sokół, Opole 2015, ISBN 978-83-63517-01-4, ss. 224.

Weissbrot-Koziarska A.: Społeczne funkcjonowanie dziecka wiejskiego w młodszym wieku szkolnym. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, ISBN 83-7395-046-X, ss. 176.

Weissbrot-Koziarska A.: Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne. „Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów.” Zeszyt 10. Anna Weissbrot-Koziarska, Joanna Janik (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, ISBN 83-7395-191-1, ss.266.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo socjalne dla rodzin. Podręcznik akademicki.Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-488-5, ss.182.

Weissbrot-Koziarska A., Sikora P. (red.): Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 1. wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, ss. 175.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I., (red.): Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej.Tom 2., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2013, ISBN 978-83-7395-510-3. ss 186.

Pekarčík L., Janigová E., Weissbrot-Koziarska A., eds.: Sociálna práca, manažment a ekonómia â prínosy a limity vedy pre teóriu a prax. Verbum,vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Rużomberok 2013, ISBN 978-80-561-0092-9, ss. 382.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I., (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 3., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2013, ISBN 978-83-7395-606-3, ss. 176.

Wybrane artykuły:

Weissbrot-Koziarska A.: Przyczyny i skutki konfliktów między dyrektorem szkoły podstawowej a  nauczycielami. [w:] „Edukacja” 1999, nr 1 (69), WSiP, Warszawa 1999. ISSN 0239-6858.

Weissbrot-Koziarska A.: Konflikty w szkole. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego” nr 2,  A.Filipczak-Kocur, (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, ISSN 1426-689X, s. 49.

Weissbrot-Koziarska A.: Doskonalenie pracowników socjalnych w ich opinii – opublikowany w „Problemy Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pracowników Socjalnych” [red.] J. Brągiel, I. Mudrecka, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998. ISBN 83-87635-25-1, s. 314.

Weissbrot-Koziarska A.: Warunki materialno – bytowe a przystosowanie społeczne dzieci z rodzin wiejskich [w:] „Edukacja” 2000, nr 2 (70), WSiP, Warszawa 2000. ISSN 0239-6858.

Weissbrot-Koziarska A.: Pozytywny i negatywny wpływ telewizji na kształtowanie zainteresowań u dzieci. [w] „O człowieka w człowieku.” Z. Łomny, (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2000, ISBN 83-87635-95-2, s. 398.

Weissbrot-Koziarska A.: Współdziałanie rodziny i szkoły w pracy z dzieckiem dyslektycznym. [w:] „Dysleksja rozwojowa –rozpoznanie problemu i praca z uczniem dysfunkcyjnym.” red. E. Jedrzejowska, Wyd. Uczelniane Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli „ANDRAGOG”, Opole 2003. ISBN 83-910748-5-4, s. 148.

Weissbrot-Koziarska A.: Aktywizujące metody pracy w warsztacie terapii zajęciowej z dziećmi przejawiającymi  zaburzenia w zachowaniu. [w:] „Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka.” J.Brągiel, P.Sikora (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, ISBN 83-7395-128-8, s. 266.

Weissbrot-Koziarska A.: Nauczyciel kontra dyslekytyk. [w:] „Dysleksja rozwojowa. Obszary trudności.” E. Jędrzejowska, (red.), Wyd. Uczelniane Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli „ANDRAGOG” i WSHE w Brzegu. Brzeg 2005, s. 92-97.

Weissbrot-Koziarska A.: Szkoła jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze.[w:] „Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.’ J. Brągiel, S. Badora, (red.),Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, ISBN 83-7395-139-3, s. 595.

Weissbrot-Koziarska A.: Rodzice i nauczyciele- wędrowcy w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań wychowawczych [w:] „Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych.”; (red.) Podgórny M., Wyd. Impuls, Kraków 2005. ISBN 83-7308-585-8, s. 469.

Weissbrot-Koziarska A.: Społeczne funkcjonowanie dziecka wiejskiego w szkole [w:] Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów Zeszyt 9. „W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły”. Nyczaj-Drąg M., Olczak A., (red.), Wyd. Impuls. Kraków 2005; s. 211-226.

Weissbrot- A. Koziarska: Wpływ rodziny na funkcjonowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym [w:] „Studia i Rozprawy.” S. Korczyński, (red.), Wyd. Opolskie Centrum Kształcenia, Opole, 2006, ISBN 83-921611-1-4, s. 31-42.

Weissbrot-Koziarska A.: Dydaktyczno-wychowawcza działalność nauczyciela w szkole wiejskiej i miejskiej, [w:] „Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne.” Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt 10. Anna Weissbrot-Koziarska, Joanna Janik (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006. ISBN 83-7395-191-1, s. 266.

Weissbrot-Koziarska A.: Programy profilaktyczne w szkole. [w:] Strategie rozwiązywania problemów uzależnień. red. S. Badora, I. Mudrecka, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006. ISBN 83-7395-164-8, s. 338.

Weissbrot-Koziarska A.: Pomoc koleżeńska dziecku niepełnosprawnemu w klasie integracyjnej. [w:] „Wolontariat i samopomoc-podstawowe wymiary sprawiedliwości w społeczeństwie ryzyka.” Środkowoeuropejskie Forum Teorii i Praktyki Pracy Socjalnej.  P.Sikora (red.), Wyd. Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Opolu, Opole, 2007. ISBN: 978-83-9166-502-2, s. 142.

Weissbrot-Koziarska A.: Rodzina w sieci konsumpcji. [w:] Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi. J. Żarczyńska-Hyla (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008. ISBN: 978-83-7395-308-6, s. 149.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo rodzinne dla rodzin dysfunkcyjnych. [w:]: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów. Edukacja a praca. (red.) R. Borzyszkowska, E. Lemańska-Lewandowska, P. Grzybowski, Wyd. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, ISBN 978-83-7096-711-6, s.463.

Weissbrot-Koziarska A.: The edutacional reality in country schools. Cobpemehh Hay Becthk. Nr 4 (86) 2010, Białgoród, ISSN 1561-6886, s.92.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo socjalne dla rodzin ubogich. [w:] Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym. Czechowska-Bieluga M, Kanios A., Adamowska L. (red.), wyd. Impuls, Kraków 2010, ISBN 978-83-7587-443-3, s.101-108.

Weissbrot-Koziarska A.: Profilaktyczna działalność pedagogów szkolnych w zapobieganiu uczniowskiej agresji. [w:] Zdrava Skola. M. Valihorowa, L. Kaliska (Ed.),  Banska Bystrica 2010, ISBN 978-80-557-0111-0, s. 519-526.

Weissbrot-Koziarska A.: Social policy on unemployment in Poland. [w:] Social Work in Adult Services in the European Union. J. Brągiel, I. Dąbrowska-Jabłońska, M. Payne (red.), Wyd. Wielka Brytania, 2011, ISBN 978-1-84890-027-1, s. 52-64.

Weissbrot-Koziarska A.: Rodzinne poradnictwo socjalne wobec dzieci-ofiar przemocy. [w:] Paricipácia inštitúcii verejnej správy a pomáhajúcich profesii na prevencii sociálno-patologických javov u deti, mládeže a dospelých v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie. J. Hroncová (Ed.), Univerzita Mateja  Bela v Banskiej Bystricy, Banská Bystrica 2011, ISBN 978-80-557-0305-3, s. 287-291.

Weissbrot-Koziarska A.: Rodzinne poradnictwo socjalne.[w] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 1., Opole 2011, ISSN 2083-5396, s. 19-20.

Weissbrot-Koziarska A.: Rodzinne poradnictwo socjalne na rzecz ofiar przemocy domowej.[w] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 2, Opole 2011, ISSN 2083-5396, s 19-20.

Weissbrot-Koziarska A.: Diagnoza kryzysu małżeńskiego. [w] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 1, Opole 2012, ISSN 2083-5396, s 15-17.

Weissbrot-Koziarska A.: Kryzysy małżeńskie a społeczne funkcjonowanie dzieci.[w:] ?mev ako dar…aby každé diet’a malo rodinu. „Mosty k rodine.“ P. Papšo (Ed.), Univerzita Mateja  Bela v Banskiej Bystricy, Banská Bystrica 2011, ISBN 978-80-969616-8-9, s. 69-72.

Weissbrot-Koziarska A.: Kształcenie studentów pracy socjalnej do roli doradcy w rodzinnym poradnictwie socjalnym. „Acta Humanica” 4/2011, Źilina 2011, Słowacja, ISSN 1336-5126, s. 229-234.

Weissbrot-Koziarska A.: Komunikacyjne kompetencje pracownika socjalnego w procesie poradniczym.[w:] Szkoła, komunikacja i edukacja. Komunikowanie się w różnorodnych relacjach interpersonalnych. K. Czerwiński, A. Knocińska, M. Okrasa (red.), wyd. „Adam Marszałek“, Toruń 2012, ISBN 978-83-7780-320-2, s. 178-189, (rozdziała w publikacji).

Weissbrot-Koziarska A.: [w] Pracownik socjalny w procesie poradniczym rodzinom ubogim. [w:] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 2, Opole 2012, ISSN 2083-5396, s 15-16.

Weissbrot-Koziarska A.: [w] Poradnictwo socjalne w sytuacji żałoby. [w:] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 3, Opole 2012, ISSN 2083-5396, s 17-19.

Weissbrot-Koziarska: Poradnictwo socjalne dla osób i rodzin bezrobotnych. [w:] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 4, Opole 2012, ISSN 2083-5396, s. 16-18.

Weissbrot-Koziarska A., Sikora P., Słowo wstępu. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 1., red. Weissbrot-Koziarska A., Sikora P., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, s. 3.

Weissbrot-Koziarska A.: Znaczenie stosowania kar i nagród w procesie wychowania dziecka. [w:] Acta Humanica 2a/2012, Źilina 2012. Słowacja, ISSN 1336-5126, s. 132-137..

Weissbrot-Koziarska A.: Ekonomiczne aspekty wychodzenia z bezdomności. [w:] Sociálna práca, manažment a ekonómia – s aplikáciou na podmienky trvalo udržateľného rozvoja sociálnych služieb. Tom 4., L. Piekarcik, E. Janigova, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet w Rużomberku i  Uniwersytet Opolski, Rużomberok 2012. Słowacja, ISBN 978-80-8084-911-5, s. 355-365.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutyczej. Tom 1., Weissbrot-Koziarska A., Sikora P. (red.), wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, s. 128 – 130.

Weissbrot-Koziarska A.: Empowerment [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutyczej. Tom 1., Weissbrot-Koziarska A., Sikora P. (red.), wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, s. 48 – 50.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo zawodowe. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutyczej. Tom 1., Weissbrot-Koziarska A., Sikora P. (red.), wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, s. 132- 134.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo juwentologiczne. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutyczej. Tom 1., Weissbrot-Koziarska A., Sikora P. (red.), wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, s. 131-132.

Weissbrot-Koziarska A.: Doradztwo. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutyczej. Tom 1., Weissbrot-Koziarska A., Sikora P. (red.), wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3, s. 41-42.

Weissbrot-Koziarska A.: Kontrakt socjalny. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutyczej. Tom 2., Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I. (red.), wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012, ISBN 978-83-7395-510-3.

Weissbrot-Koziarska A.: Edukacyjna rola zabawy w procesie prawidłowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. [w:] Hodnotova orientace zaku zakladni skoly. Sbornik mezinarodni studentske spoluprace. Pavla Vyhnalkova (Ed.). Nakladatelstvi Hanex, Ołomuniec 2012, ISBN 978-80-7409 052-3.

Weissbrot-Koziarska A.: Rola rodziny w kształtowaniu tożsamości dziecka. [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji. J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, ISBN 978-83-7395-526-4, s. 107-120. (rozdział w publikacji).

Weissbrot-Koziarska A., M. Masnyk: Problematyka oświatowa polskiej mniejszości na Śląsku Opolskim na łamach prasy pomorskiej w latach 1922-1933. [w:] Pedagogiczne refleksje…Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel. B. Górnicka, A. Kurcz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu opolskiego, Opole 2013, ISBN 978-83-7395-536-3, s. 257- 266.

Weissbrot-Koziarska A.: Instrumenty polityki społecznej państwa wykorzystywane w poradnictwie socjalnym dla osób bezrobotnych. [w:] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 1, Opole 2013, ISSN 2083-5396, s 16-18.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo socjalne dla rodzin sprawujących opiekę nad osobą z zaburzeniami psychicznymi. [w:] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 2, Opole 2013, ISSN 2083-5396, s 12-13.

Weissbrot-Koziarska A.: (Po)rada w kryzysie małżeńskim. [w:] Teoria i praktyka działań komunikacyjnych. A. Grabowiec, J. Kryza, K. Zielińska (red.) Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, ISBN 978-83-7780-683-8, s. 91-103, (rozdział w publikacji).

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I., Słowo wstępu. [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 2., red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 3, ISBN 978-83-7395-510-3.

Weissbrot-Koziarska A.: Pracownik socjalny w procesie poradniczym dla osób z chorobą psychiczną w placówce pomocowej.  [w:] Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Nr 3, Opole 2013, ISSN 2083-5396, s 16-19.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I.: Pomoc społeczna – ułomności i zadania, [w:] Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, red. T. Pilch, T. Sosnowski, Warszawa 2013, 113-126, ISBN: 978-83-62015-70-2.

Weissbrot-Koziarska A.: Współdziałanie nauczycieli i rodziców w eliminowaniu trudności wychowawczych, [w:] Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka, red. M. Nargel, E. Janigova, E. Jarosz, M. Juzl, Brno 2013, 152-164, ISBN: 978-80-87182-43-7, s. 658-668.

Weissbrot-Koziarska A., Pomoc społeczna a jakość życia osób starszych, [w:] Sociálna práca, manažment a ekonómia â prínosy a limity vedy pre teóriu a prax, red. Lubomír Pekarčík, Emília Janigová, Anna Weissbrot-Koziarska, Verbum,vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Rużomberok 2013. 382 s. ISBN 978-80-561-0092-9, s. 337-346.

Weissbrot-Koziarska A., Pracownik socjalny w sytuacji konfliktu wartości – walczyć czy dać sobie spokój, [w:] Konflikt – negocjacje – kultura – komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje, red. A. Stefańska, A. Knocińska, E. Kwiatkowska, Wyd. Adam Marszałek i UMCS Lublin, Toruń 2014, ISBN 978-83-7780-989-1, s. 176 – 187.

Weissbrot-Koziarska A., Dialog międzypokoleniowy – wspólnym celem Europy, [w:] Aspekty starzenia się organizmu, , red. O. Zhuk, I. Dzieńdziora, Wyd. Państwowa Medyczna wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2014, ISBN 978-83-935324-6-9, s. 11-23.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I., Słowo od redaktorów, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej,, Tom 3, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-606-3, s. 5-6.

Weissbrot-Koziarska A., Rodzinny wywiad środowiskowy, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 3, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-606-3, s. 125-129.

Weissbrot-Koziarska A., Poradnictwo dla seniorów – zaniedbany obszar działań pomocowych, [w:] Rozumienie w starości, , red. K. Łangowska-Marcinowska, Z. Markiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole 2014, ISBN 978-83-62683-58-1, 978-83-7611-206-1, s. 69-82.

Weissbrot-Koziarska A., Współczesne problemy społeczne jako wyzwanie dla etyki zawodowej pracowników socjalnych, [w:] Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ISBN 978-83-7784-497-7, s. 13-27.

Weissbrot-Koziarska A., Dojrzałość szkolna dzieci. Rodzicielskie dylematy wobec szkolnej inicjacji dzieci, [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezintegracji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, red. J. Brągiel, B. Górnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-607-0, s. 149-161.

Weissbrot-Koziarska A., Współczesny nauczyciel – przewodnik online czy offline?, [w:] Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, red. S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz, wydał Institut mezioborových studií, Brno 2014, ISBN: 978-80-88010-01-2, s. 893-900.

Weissbrot-Koziarska A., Pracownik socjalny w spotkaniu z klientem, „Empowerment – Kwartalnik pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego”, Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014, ISSN: 2083-5396, s. 15-16.

Weissbrot-Koziarska A., Dylematy etyczne pracowników socjalnych, „”Empowerment – Kwartalnik pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego”, Zeszyt Nr 2(12) czerwiec 2014, ISSN: 2083-5396, s. 13-14.

Weissbrot-Koziarska A., Poradnictwo socjalne dla kobiet – ofiary przemocy, „Empowerment – Kwartalnik pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego”, Zeszyt Nr 4(14) grudzień 2014, ISSN: 2083-5396, s. 14-16.

Weissbrot-Koziarska A.: Inicjatywy społeczne studentów pracy socjalnej Uniwersytetu Opolskiego na rzecz aktywizacji i integracji środowiska lokalnego, [w:] Badania w pracy socjalnej, red. M. Szpunar, Wydawnictwo ANWI, Gdańsk 2014, ISBN: 978-83-64728-02-0, s. 510-521.

Weissbrot-Koziarska A.: Zachowania dzieci i młodzieży wyzwaniem dla etyki zawodowej współczesnych pedagogów, [w:] Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení, Silvia Neslušanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz (ed.), ISBN 978-80-88010-04-3, Brno 2015, s. 588-595.

Weissbrot-Koziarska A.: Pracownik socjalny mediatorem w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, [w:] Człowiek w wielowymiarowym obszarze działań społecznych. Kreacja, pomoc, interwencja, red. W. J. Maliszewski, M. Fiedor, M. Drzewowski, Piła 2015, ISBN: 978-83-62617-59-3, s. 115-126.

Weissbrot-Koziarska A.: Inicjatywy społeczne studentów pracy socjalnej Uniwersytetu Opolskiego na rzecz aktywizacji i integracji środowiska lokalnego, [w:] Badania w pracy socjalnej, red. M. Szpunar, Wydawnictwo ANWI, Gdańsk 2014, ISBN: 978-83-64728-02-0, s. 510-521.

Weissbrot-Koziarska A.: Wstęp, [w:] Problemy wykluczenia społecznego – stare i nowe wyzwaniaWeissbrot-Koziarska A., Wydawnictwo Create WWW – Tomasz Sokół, Opole 2015, ISBN 978-83-63517-01-4, s. 5-6.

Weissbrot-Koziarska A.: Poradnictwo socjalne dla rodzin – niezdefiniowany obszar pracy socjalnej[w:] Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania, red. T. Biernat, J. T. Malinowski, K. M. Wasilewska-Ostrowska,  Wydawnictwo Akapit, Toruń 2015, ISBN: 978-83-63955-34-2, s. 161-174.

Weissbrot-Koziarska A.: Zachowania dzieci i młodzieży wyzwaniem dla etyki zawodowej współczesnych pedagogów, [w:] Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení, Silvia Neslušanová Miriam Niklová Ewa Jarosz (ed.), Brno 2015, ISBN 978-80-88010-04-3, s. 588-595.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I., Słowo od redaktorów, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 4, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 5-6.

Weissbrot-Koziarska A., Mediacje rodzinne w pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 4, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 66-70.

Weissbrot-Koziarska A., Poradnictwo socjalne, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 4, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 98-103.

Weissbrot-Koziarska A., Procedura „Niebieskie Karty“, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 4, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 107-113.

Weissbrot-Koziarska A., Kompetencje przedstawicieli podmiotów lokalnej polityki społecznej w walce z przemocą, [w:] Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych, red. A. Furmańska-Maruszak, A. Wójtewicz, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2016, ISBN 978-83-63955-43-4, s. 237-253.

Weissbrot-Koziarska A., Pasterz wśród owiec, czyli słów kilka o dyrektorowaniu, [w:] Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry – konteksty – dylematy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu, E. Karcz-Taranowicz (red.), Uniwersytet Opolski, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-7-5-3, s. 565-572.

Weissbrot-Koziarska A., Pedagogika społeczna – praca socjalna – zbiory rozłączne?, [w:] Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problémů, Miloslav Jůzl, Ewa Jarosz, Dagmar Marková, Silvia Neslušanová (ed.), ISBN 978-80-88010-07-4, Brno 2016, s. 564-570.

Pełnione funkcje , członkostwo w organizacjach

 

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą na Wydziale Nauk Społecznych UO (2016-2020).

Od 2013 roku Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO

Koordynator ds. II (2004 r.), III (2005 r.), IV(2006 r.) i V (2007 r.), VII (2009 r.) Opolskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym, Koordynator Instytutowy ds. VI Opolskiego Festiwalu Nauki (2008 r.), Koordynator Uczelniany VIII Opolskiego Festiwalu Nauki (2010 r.), Koordynator Uczelniany i Środowiskowy IX Opolskiego Festiwalu Nauki (2011 r.), Koordynator Środowiskowy i Uczelniany X Opolskiego Festiwalu Nauki (2012 r.).

Od 2008 roku opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pracowników Socjalnych na Uniwersytecie Opolskim;

W roku 2008 koordynator Festiwalu Nauki w Instytucie Nauk Pedagogicznych;

W latach 2004-2007 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historyczno-Pedagogicznego ds. Opolskiego Festiwalu Nauki;

W 2005 roku sekretarz i prezydencja XIX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów organizowanej na Uniwersytecie Opolskim.

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH Od 2005 r. zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Dyslektyków w Polsce – Koło w Brzegu przy Wyższej szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu;

Od 2004 r. członkini Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej;

Od 2004 r. członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego;

Od 2009 do 2012 r. członkini Regionalnej Komisji do nadawania stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny przy Urzędzie Marszałkowskim w Opolu;

Od 2007 r. członkini Komisji Egzaminacyjnej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu;;

Od 2012 do 2016 r. Elektor Wydziałowego Kolegium Elektorów na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym UO;

Prowadzone zajęcia

 Poradnictwo rodzinne;

Rodzinne poradnictwo socjalne;

Poradnictwo pedagogiczne;

Problemy i kwestie społeczne;

Tworzenie i kierowanie organizacjami pozarządowymi;

Organizacje pozarządowe w systemie pomocy społecznej;

Ubóstwo i bezdomność;

Zaburzenia w zachowaniu się u dzieci i młodzieży.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close