dr hab. Kowalczyk Danuta, prof UO

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

kontakt : dkowalczyk@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

problematyka dysfunkcji środowisk wychowawczych oraz form wsparcia i pomocy, uwarunkowań oraz profilaktyki zjawisk patologii społecznej, diagnozowania pedagogicznego

Dorobek naukowy

Kontakty młodzieży szkolnej z instytucjami kulturalnymi w czasie wolnym. [W:] E. Sapia-Drewniak (red.), Wybrane problemy uczestnictwa i upowszechniania kultury na Opolszczyźnie. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2005, s. 51 – 70. Poradnie rodzinne.

[W:] J. Brągiel i S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Wydawnictwo U O. Opole 2005, s. 152 – 163. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

[W:] J. Brągiel i S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Wydawnictwo U O. Opole 2005, s.164 – 176. Peer-group-besed relationships among junior high school students intheir Barents opinions. „Pedagogika” 2005/79, Vilniaus pedagoginis universitetas, s. 167 – 174. Postawy odbiorców mediów wobec aktywności fizycznej.

[W:] S. Zagórny (red.), Kultura fizyczna jako element nowego stylu życia. Oficyna Wyd. PO. Opole 2006, s. 83 – 92. Edukacyjne aspekty aktywności ruchowej kobiet.

[W:] Z. P. Kruszewski (red.), Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego. Studium monograficzne. Oficyna wyd. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica. Płock 2008, s. 73 – 84. Aksjologiczne aspekty kształcenia studentów na uczelni technicznej. „Edukacja Otwarta” 2006, numer 01/02 (19/20), s. 233 – 239. (wydane w 2008 r.) Wzory kultury somatycznej funkcjonujące w środowisku gimnazjalistów.

[W:] S. Zagórny (red.) Wzory kultury somatycznej a styl życia. Oficyna Wyd. PO. Opole 2008, s. 35 – 46. Uwarunkowania rekreacyjnej aktywności fizycznej dorosłych.

[W:] S. Zagórny (red.) Wzory kultury somatycznej a styl życia. Oficyna Wyd. PO. Opole 2008, s. 47 – 57. Child and family in legal proceedings.

[W:] Obrazowatelnyje strategii 21 wieka: noosfernoje obrazowanie. Materiały mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencji 26 – 28 awgusta 2009 r. Sewastopol 2009, s. 220 – 224. Profilaktyka uzależnień w działalności edukacyjnej szkoły.

„Płockie Studia Dydaktyczne”, Płock 2009. tom 21, s. 347 -363. Z problematyki funkcjonowania społecznej kurateli sądowej.

„Rocznik Andragogiczny 2009” Płock 2009, s. 259 – 272. Media jako źródło porad życiowych.

„Płockie Studia Dydaktyczne”, Płock 2010. tom 22, s. 143 – 158. Aktywizowanie bezdomnych w ośrodkach wsparcia. „Edukacja Dorosłych” nr 1 (64) 2011, s. 101 – 113.

Transdyscyplinarność pedagogiki w praktyce sądowej.

W: R. Włodarczyk, W. Żłobicki (red.), Interdyscyplinarność/transdyscyplinarność pedagogiki – wymiar teoretyczny i praktyczny. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011, s. 197 – 206.

Młodzież akademicka wobec niepełnosprawności człowieka. „Studia Dydaktyczne” 2011, tom 23, s. 157 – 175.

Dysfunkcje współczesnej rodziny z perspektywy statystyki sądowej.

W: A. Szerląg i S. Walasek (red.), Wychowanie w rodzinie. Tom V. Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012, s. 109 – 121. Problem opieki nad dzieckiem w postępowaniu sądowym.

W: B. Górnicka, A. Kurcz (red.), Pedagogiczne refleksje…, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 589 – 598. Poczucie kompetencji nauczycieli w zakresie zapobiegania przemocy rówieśniczej.

W: A. Szecówka, B. Ogonowski (red.), Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Uniwersytet Wrocławski, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, Wrocław 2013, s. 45 -60. Profilaktyczny wymiar rodzinnego wypoczynku młodzieży studenckiej.

W: A. Krasnodębska, Ewelina J. Konieczna (red.), Człowiek wobec wyzwań współczesności. Konteksty edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 129 – 138. Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej, t. 4, pod redakcją naukową D. Kowalczyk i I. Mudreckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, ss. 338.

 

Prowadzone zajęcia

teoretyczne podstawy wychowania  diagnostyka pedagogiczna

wsparcie społeczne w sytuacjach kryzysowych

poradnictwo pedagogiczne

mechanizmy uzależnień

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close