dr hab. Karcz – Taranowicz Eugenia, prof. UO

Zakład Pedagogiki Ogólnej

kontakt : ekarcz@uni.opole.pl

konsultacje :

04

Zainteresowania naukowe

doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki, mediator sądowy. Ukończone Studia Podyplomowe z Organizacji i Zarządzania Oświatą. Kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej, Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Nadzór Pedagogiczny w Instytucie Nauk Pedagogicznych. Promotor 118 prac magisterskich, 177 prac licencjackich, 169 prac dyplomowych na studiach podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz nadzoru pedagogicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej. Autorka i kierownik grantu Europejskiego Funduszu Społecznego „18 – 24 Czas na samodzielność” (2007). Uczestniczyła w 7 grantach oraz projektach międzynarodowych i krajowych. Autorka 2 monografii, 5 książek pod redakcją, 29 opracowań w zagranicznych monografiach i czasopismach, 86 naukowych prac w krajowych monografiach i czasopismach. Recenzent wydawniczy kwartalnika „Modelowe Nauczanie“ oraz prac zwartych.

Dorobek naukowy

Karcz E., Towarzystwa pedagogiczne w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX XX wieku, wyd. UO, Opole 1999, 121 ss.

Karcz E., Teoria i praktyka zarządzania oświatą i szkołą, wyd. INP, Opole 2010, 234 ss.

Karcz E., Zemła A. M. [red.], Z teorii i praktyki kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Europie Środkowej, wyd. UO, Opole 1999, 217 ss.

Karcz E. [red.], Organizacja i zarządzanie oświatą, wyd. UO, Opole 2000, 129 ss.

Karcz E., Zemła A. M. [red.], Zagadnienia praktyki zawodowej nauczycieli, wyd. UO, Opole 2003, 140 ss.

Karcz E., Jasiński Z. [red.], Pedagogika porównawcza. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Opole 2005, 197 ss.

Tradycje i perspektywy edukacji pod redakcją naukową Eugenii Karcz – Taranowicz

Karcz E., Az andragógia helye a lengyel pedagogiai tudományok rendszerében [w:] A felnőttoktatás története Közép – Európában, red. W. Filla, E. Gruber, H. Hinzen,

J. Jug, Budapest 2000, s.182 – 186.

Karcz E., Plany życiowe młodzieży niemieckiej na pograniczu niemiecko – polskim, [w:] Plany życiowe młodzieży z terenów pograniczy, red. Z. Jasiński, T. Lewowicki,

J. Nikitorowicz, Opole 2004, s. 19 – 38.

Karcz E., Edukačné aporcie žiakov 2. Stupňa zakladných škôl, (w:) Zbornik vedeckovýskumných prác č.9, S. Kariková (red.), Banská Bystrica 2005, s. 103 – 108.

Karcz E., The Influence of the Catholik Church on the Transformations of the educational System in Poland [in:] Zabawy i gry w kulturze wolnego czasu dzieci i młodzieży, Uniwersytet im. A. Puszkina, Brześć 2007, s. 136 – 143.

Karcz E., Rola dyrektora szkoły w profilaktyce uzależnień, [w:] Socialia 2007 – Prevencia sociálnopatologických javov u deti, mládeže a dospelých, red. J. Hroncová, Banská Bystrica 2008, s. 103 – 107.

Karcz E., Polityka oświatowa samorządów lokalnych wobec szkoły jutra, [w:] Edukacja Jutra. Edukacja w społeczeństwie wiedzy, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs,

P. Oleśniewicz , Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010, s. 102 – 116. Karcz E., Polityka oświatowa państwa wyznacznikiem strategii i kierunków rozwoju edukacji w Polsce, [w:] Zdrová škola, red. M. Valihorová, L. Kaliská, wyd. Uniwersytet M. Bela, Banská Bystrica 2010, s. 577 – 585.

Karcz E., Społeczno-wychowawcza rola pedagoga szkolnego w Polsce, [w:] Zbornik vedeckovýskumnych prác Katedry Pedagogiky (8), red. J. Hroncová, Banská Bystrica 2012, s. 164-170.

Karcz E., Społeczno-edukacyjne konsekwencje migracji zarobkowych rodziców uczniów szkół gimnazjalnych – studium przypadków, [w:] Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. Marek Jeziorański, Danuta Opozda, Alina Rynio, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2012, s. 253-270.

Karcz E., Kompetencje i umiejętności dyrektora współczesnej szkoły, [w:] Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń. Zarządzanie –kompetencje – kreatywność, red.

V. Korim, R. Uździcki,, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 134-140. Karcz E., Lokalna polityka oświatowa i jej uwarunkowania – doświadczenia opolskie, [w: ] Edukacja Jutra. Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013, s. 133-142.

Zainteresowania i badania naukowe: organizacja i zarządzanie oświatą, lokalna polityka oświatowa, historia oświaty i wychowania, pedagogika porównawcza, nauczyciel i uczeń w polskim systemie oświaty.

 

Prowadzone zajęcia

Historia wychowania

Pedagogika porównawcza

Pedeutologia

Andragogika

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty

Przedmioty specjalizacyjne

Podstawy organizacji i zarządzania oświatą

Prawo oświatowe

Nadzór pedagogiczny

Planowanie oświatowe

 

Proponowane obszary tematyczne prac magisterskich i licencjackich

1. Organizacja i zarządzanie w systemie oświaty.

2. Kultura organizacyjna w oświacie.

3. Lokalna polityka oświatowa.

4. Lokalne strategie oświatowe.

5. Dzieje instytucji edukacyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych.

6. Monografie placówek regionu.

7. Prawa ucznia.

8. Rodzina a szkoła.

9. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

10. Funkcjonowanie ucznia w sytuacji szkolnej.

11. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

12. Przemoc w środowisku szkolnym.

Podane obszary tematyczne zostaną zawężone do tematu badawczego w uzgodnieniu ze studentami, ich zainteresowaniami oraz realizowaną specjalnością. Seminarium jest adresowane do osób niezależnie myślących, krytycznych, nie bojących się trudnych tematów. Serdecznie zaprasza.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close