Dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO

Katedra Pedagogiki Społecznej

Kontakt: irena.mudrecka@uni.opole.pl

Dyżur: czwartek 13.00-14.30, p. 301

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki internalizacji norm społecznych jednostek niedostosowanych społecznie, mechanizmów kształtowania poczucia odpowiedzialności u dzieci i młodzieży oraz wykorzystania teorii poznawczej i wyników badań z zakresu neurobiologii społecznej w organizacji procesu resocjalizacji. Aktualnie prowadzi badania zjawiska resilience wśród wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

Dorobek naukowy 2010-2017

 

Książki autorska

Mudrecka I. (2010), Poczucie odpowiedzialności młodzieży skonfliktowanej z prawem. Studium pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ss. 424.

 

Książki pod redakcją naukową

 1. Mudrecka I., Snopek M. (red.), (2013) Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ss.414. ISBN 978-83-7395-541-7
 2. Kowalczyk D., Mudrecka I., (red.) (2013) Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ss. 338. ISBN 978-83-7395-550-9
 3. Mudrecka I. (red.) (2017), Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna – problemy, programy i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, ss. 314.
 4. Mudrecka I. (red.) (2017), Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, ss. 280.

 

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Mudrecka I. (2013), Wykorzystanie koncepcji resilience w profilaktyce niedostosowania społecznego i resocjalizacji, „Resocjalizacja Polska”, nr 5, s. 49-62. ISSN 2081-3767
 2. Mudrecka I. (2014), Potrzeba i możliwości budzenia nadziei u niedostosowanych społecznie w świetle koncepcji poznawczej, „Resocjalizacja Polska”, nr 7, s. 59-70. ISSN 2081-3767
 3. Mudrecka I. (2014), Przekonania skazanych za zabójstwo o sobie, innych i przyszłości – możliwości restrukturyzacji poznawczej jako kierunku oddziaływań resocjalizacyjnych, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. XXXIII, s. 82-99. ISSN 0137-6136
 4. Mudrecka I. (2015), Zniekształcenia poznawcze i ich restrukturyzacja w procesie resocjalizacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie, „Resocjalizacja Polska”, nr 9, s. 13-25. ISSN 2081-3767
 5. Mudrecka I. (2015), Proces resocjalizacji w perspektywie dorobku neuronauk, „Resocjalizacja Polska”, nr 10, s. 15-25. ISSN 2081-3767
 6. Mudrecka I. (2015), The sense of positive responsibility as a factor that protects against threats, „Psychoprevention Studies”, nr 2, s. 42-53, czasopismo internetowe, ISSN 2391-548X. http://road.issn.org/issn/2391-548X-psychoprevention-studies-#.WfDzl4gwjIU

 

Rozdziały i artykuły w pracach zbiorowych

 1. Mudrecka I. (2010), Poczucie odpowiedzialności nieletnich – diagnoza i metody wspomagania rozwoju, [w:] Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, (red.) Z. Bartkowicz, A. Węgliński, A. Lewicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 319-329.
 2. Mudrecka I. (2010), Usprawiedliwianie zachowań przestępczych jako bariera resocjalizacji osadzonych w zakładzie karnym, [w:] W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego, (red.) Z. Jasiński, D. Widelak, Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, T. 3, Opole, s. 79-94.
 3. Mudrecka I. (2010), Obraz nauczyciela na tle obrazu innych dorosłych w ocenie młodzieży, [w:] Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teoria a praktyką, (red.) A. Witek, I. M. Łukasik, A. Buczak, Wydawnictwo NeuroCentrum w Lublinie, Lublin, s. 159-174.
 4. Mudrecka I. (2010), Modele odpowiedzialności w relacji wychowawczej a zagrożenie wypaleniem zawodowym wśród pedagogów resocjalizacyjnych, [w:] Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych, (red.) E. Bilska, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa, s. 158-171.
 5. Mudrecka I. (2011), Samodzielność a rozwój społeczno-moralny nieletnich, [w:] Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, (red.) Z. Palak, M. Piątek, A. Róg, B. Zięba-Kołodziej, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, s. 437-457.
 6. Mudrecka I., (2011) Wykorzystanie idei sprawiedliwości naprawczej w postępowaniu z młodzieżą łamiącą normy prawno-obyczajowe, [w:] W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, (red.) F. Marek, S. Śliwa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole, s. 254-273. ISBN 978-83-62683-18-5, 978-83-62105-93-9ISBN
 7. Mudrecka I. (2011), Zaburzenia poczucia odpowiedzialności młodzieży niedostosowanej społecznie, [w:] Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, (red.) A. Kieszkowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 451-468. ISBN 978-83-7587-602-4 ISBN 978-83-7308-925-9
 8. Mudrecka I. (2012), Świadomość odpowiedzialności w kontekście tożsamości indywidualnej młodzieży skonfliktowanej z prawem, [w:] Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, red. W. Ambrozik, A. Kieszkowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 97-113. ISBN 978-83-7587-602-4 ISBN 978-83-7587-603-1
 9. Mudrecka I. (2012), Kształtowanie poczucia odpowiedzialności pozytywnej u dzieci i młodzieży jako cel profilaktyki kreatywnej, [w:] Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, red. B. Urban, M. Konopczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 273-284. ISBN 978-83-233-3351-7
 10. Mudrecka I., (2012) Czynniki ryzyka wejścia młodzieży w konflikt z prawem, [w:] Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń, red. Z. Bartkowicz, A. Węgliński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 265-282. ISBN 978-83-7784-299-7
 11. Mudrecka I., (2012) Prawo do samostanowienia a resocjalizacja przestępców w świetle teorii społeczno-poznawczej, [w:] Prawa człowieka a polski system penitencjarny. Edukacja – Resocjalizacja – Humanitaryzm, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań-Kule, s.69-80. ISBN 978-83-62135-56-1
 12. Mudrecka I. (2013), Rodzicielstwo w percepcji młodzieży nieprzystosowanej społecznie, [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, red. J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  s. 437-458. ISBN 978-83-7395-526-4
 13. Mudrecka I., (2013) Idea odpowiedzialności pozytywnej w wychowaniu – imperatyw czynienia dobra, [w:] Pedagogiczne refleksje… Księga jubileuszowa poświęcona prof. Józefie Brągiel, B. Górnicka, A. Kurcz, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 525-540. ISBN 978-83-7395-536-3
 14. Mudrecka I., Snopek M., (2013) Wstęp, [w:] Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Mudrecka I., Snopek M. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 9-13. ISBN 978-83-7395-541-7
 15. Mudrecka I., (2013) Etyczny wymiar resocjalizacji osób skonfliktowanych z prawem, [w:] Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Mudrecka I., Snopek M. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 17-32. ISBN 978-83-7395-541-7.
 16. Mudrecka I., Smolnik I., (2013) Praca w zawodzie wychowawcy penitencjarnego w jego własnej ocenie, [w:] Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności, Kowalczyk D., Mudrecka I., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 185-202.ISBN 978-83-7395-550-9
 17. Mudrecka I. (2013), Kształtowanie poczucia odpowiedzialności nieletnich jako cel oddziaływań resocjalizujących, [w:] Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych, Z. Bartkowicz, A. Wojnarska, A. Węgliński, Wyd. UMCS, Lublin, s. 149-159. ISBN 978-83-7784-325-3
 18. Mudrecka I. (2014), Przemoc jako efekt deficytów w zakresie samokontroli procesów umysłowych, [w:] „Reaguj! Nie toleruj!” – Wybrane aspekty bezpieczeństwa, (red.) I. Klonowska, K. Szafrańska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Porządku Publicznego, Warszawa, s. 36-46. ISBN 978-83-63041-55-7
 19. Mudrecka I. (2014), Powinności rodzicielskie w zakresie kształtowania poczucia odpowiedzialności u dzieci i młodzieży, [w:] Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania, (red.) J. Brągiel, B. Górnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 183-192. ISBN 978-83-7395-597-4
 20. Mudrecka I. (2014), Psychopatia versus osobowość dyssocjalna, osobowość antyspołeczna – z perspektywy teorii i praktyki resocjalizacyjnej, [w:] Socialia 2014. Aktualne problemy prevencie socialnopatologickych javov a jej profesionalizacie, (red.) J. Hroncova, Univerzita Mateja Bela, Pedagogicka Fakulta, Bańska Bystrica, s. 304-313. ISBN 978-80-557-0808-9
 21. Mudrecka I. (2015), Meandry resocjalizacji psychopatów, [w:] Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji, (red.) K. Sawicki, R. Ćwikowski, A. Chańko, Wydawca Alter Studio, Białystok, s. 9-22. ISBN 978-83-64081-30-9
 22. Mudrecka I. (2016), Kształtowanie poczucia odpowiedzialności u podopiecznych w pracy kuratorów sądowych, [w:] Polska kuratela sadowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, (red.) M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Wydawnictwo Impuls, Kraków, s. 93-105. ISBN 978-83-8095-012-2
 23. Mudrecka I., Olejnik L., Snopek M., (2016) Formy przystosowania do izolacji więziennej skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności lub karę 25 lat – implikacje dla praktyki penitencjarnej, [w:] Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej, t. 5, (red.) D. Kowalczyk, A. Glińska-Lachowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 105-123.
 24. Mudrecka I. (2017), Wykorzystanie konfliktu motywacyjnego w procesie resocjalizacji, [w:] Współczesne modele i strategie resocjalizacji, (red.) Opora R., Breska R., Jezierska J., Piechowicz M., Warszawa, Difin, s.161-181.
 25. Mudrecka I. (2017), Wzmacnianie samokontroli jako cel wychowania resocjalizującego, [w:] Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, s. 43-56. ISBN 978-83-62902-24-8
 26. Мудрецка I. (2017), Освіта у контексті очікувань та потреб ринку праці, [w:] Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: зб.матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 20-21 квітня 2017 р., Мукачево РВВ МДУ, s. 241-244.

Prowadzone zajęcia

Pedagogika resocjalizacyjna

Metodyka wychowania resocjalizującego

Diagnostyka psychopedagogiczna

Profilaktyka społeczna

Psychopatologia

Psychopatologia

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close