dr hab. Cimała Bogdan, prof. UO

Katedra Historii Oświaty i Wychowania oraz Pedagogiki Porównawczej

kontakt : bcimala@uni.opole.pl

konsultacje :

cimala

 

 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe wiążą się z dotychczasową praca zawodową – historia Śląska od połowy XIX w. po czasy najnowsze, najnowszą historią Polski, głownie XX i XXI wieku. Od momentu zatrudnienia na Uniwersytecie Opolskim i prowadzeniu zajęć w Instytucie Nauk Pedagogicznych także sprawami historii wychowania i myśli pedagogicznej z uwzględnieniem spraw śląskoznawczych od momentu wprowadzenia w Prusach obowiązku szkolnego w 1825 r. i obejmowania nauką szkolną całej populacji dzieci i młodzieży śląskiej. Interesuje mnie proces wykorzystywania szkoły do szerzenia działalności germanizacyjnej i próba obrony przed nim. Jednak najciekawszym problemem badawczym wydaje się wpływ industrializacji i urbanizacji tego regionu na sieć szkolną i tworzenie się średnich i wyższych szkół zawodowych dla zaspokojenia kadr technicznych górnośląskiego przemysłu.. .

Pozycje zwarte współautorskie

1. Grudzice – dzieje miejscowości: historia budowy kościoła, Bogdan Cimała, Leonard Ma-kiola; Opole 2009, s. 240.

Prace redagowane

 • Wybrane problemy czesko – polskiej współpracy kulturalnej, naukowej i gospodarczej (na przełomie XX – XXI wieku) : praca zbiorowa, pod red. Z. Jasińskiego. B. Cimały, Opole 2009, s. 272.
 • Regionalizm, kultura i oświata regionalna, pod red. B. Cimały, J. Kwiatek, Uniwersytet Opolski, Opole 2010, s. 201.
 • Zagłębie Dąbrowskie a plebiscyt i powstania śląskie z perspektywy 90 – lecia, Praca zbiorowa pod red. B. Cimały, Z. Studenckiego, Sosnowiec 2011, s. 154.

Artykuły naukowe

 • 1. Górnośląski obszar plebiscytowy w zamierzeniach i działalności polskiego obozu narodowego B Cimała, S. Senft, W: 85 rocznicę, red. nauk Z. Kapała – Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, PIN Instytut Śląski w Opolu, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2007, s. 7-38.
 • 2. Metodologia badań historycznych na studiach pedagogicznych, W: Treści historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych. Red. nauk. K. Bartnicka, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007, s. 125-136.
 • 3. Die gegenwaertige Voraussetzungen fuer die rwahsenebildung in Polen, Aut. …, D. Wide-lak, W: Wissen als Chanse: Erwachsenebildung zwischen beruflicher Qualifizierung und allgemeine Bildung, hrsg. Von Wilhelm Filla, Elke Gruber, Gerwin Mueller, Wien 2008, S 131-150. . Kroniki szkolne jako źródło do dziejów edukacji: międzynarodowa konferencja naukowa. „Indeks: pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2008, nr 9/10, s. 103-104.
 • 5. Odra w dziejach Śląska, W: Odra: rzeka i ludzie: wzajemne uwarunkowania na przestrzeni dziejów, red. nauk. E. Nycz, F. Pistelok, Opole 2008, s. 17-38.
 • 6. Powstania śląskie na tle polskich powstań narodowych w XIX i XX w, W: Krajobrazy Polski: nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na przykładzie opolskich parków krajobrazowych: materiały pokonferencyjne, Oborniki Śląskie 2008, s. 7-14. .
 • 7. Prace historyczne poświęcone dziejom miejscowości Śląska Opolskiego, W: Kronikarz a historyk : atuty i słabości regionalnej historiografii : materiały z konferencji naukowej Cieszyn 20 – 21 września 2007, pod red. J. Spyry, Cieszyn: Książnica Cieszyńska 2008, s. 368 – 404, [http ://www. kc-cieszyn .pl biblioteka/ strony/ w-book. pdf]
 • 8. Die Rolle des Museumswesens in der Regionalbewegung am Beispiel Oberschlesiens [Aut.B. Cimała J. Kwiatek, „Zeitschrift fuer Museum und Bildung” Nr 68/69 (2008), s. 146-164.
 • 9. Wkład innych ziem Rzeczpospolitej w walkę ludu śląskiego w czasie powstań i plebiscytu , W: 85 rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski: materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz senatora Bronislawa Korfantego pod patronatem marszałka Bogdana Borusewicza 12 czerwca 2007 r., oprac. M. Lipińska, Kancelaria Senatu 2008, s. 45-49.
 • 10. Współzawodnictwo pracy na Śląsku Opolskim w latach planu sześcioletniego, Aut. B.Cimała, S. Senft], W: Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL, pod red. B. Tracza, Katowice 2008, s. 155-170.
 • 11. Badania problematyki czechosłowackiej i czeskiej na łamach periodyków i wydawnictw Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu od okresu transformacji, W: Wybrane problemy czesko – polskiej współpracy kulturalnej, naukowej i gospodarczej (na przełomie XX – XXI wieku) : praca zbiorowa, pod red. Z. Jasińskiego. B. Ci-mały, Opole 2009, s. 53-84.
 • 12. Badania regionalne na Górnym Śląsku do 1945 roku, W: Silesia – de te fabula narratur: teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi, Opole 2009, s. 211-221.
 • 13. Gospodarka ziemi chrzanowskiej po II wojnie światowej. /W. Lesiuk, B. Cimała, W: Chrzanów: studia z dziejów miasta i regionu, zesp. red. B. Krasnowolski, Z. Mazur, M. Szymaszkiewicz, Chrzanów 2009, s. 287-352.
 • 14. Inwestycja Interessengemeinschaft Farbenindustrie w Kędzierzynie-Koźlu jako przykład powiązań wielkiego kapitału z organami państwa niemieckiego, W: Zakład – ludzie – miasto: fakty i wspomnienia: 60 lat ZAK S.A. , pod red. nauk. E. Nycza, S. Senfta, Opole, 2009, s. 17-26..
 • 15. Kultura fizyczna w czasie I wojny światowej, powstań i plebiscytu, B. Cimała, A. Steuer, W: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku: rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919-1989, T. 1, teksty polskich autorów pod red. M. Ponczka, K.H. Schodroka, Katowice 2009, s. 103-149.
 • 16. Sport w województwie katowickim: (struktura, baza, kadry.B. Cimała, A. Steuer, W: Z dziejów kultury fizycznej…, s. 233-270.
 • 17. Stan badań nad kulturą fizyczną na Śląsku, B. Cimała, A. Steuer, W. Z dziejów kultury fizycznej…, s. 50-99.
 • 18. Stan badań nad powodzią w 1997 r. na Śląsku, W: Logistyka humanistyczna i zarządzanie kryzysowe: wybrane problemy, pod red. nauk. T. Pokusy, M. Duczmala, Wydawca: Wyż-sza Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydaw. Instytut Śląski, Opole 2009, t. 1, s. 84-104.
 • 19. Szkolnictwo w gminach mniejszościowych Śląska Opolskiego, W: Śląsk w dobie trans-formacji od 1989 roku: program i streszczenie referatów konferencji naukowej, pod przewodnictwem prof. dra hab. Michała Lisa, Opole 2009, s. 13-14.
 • 20. Wprowadzenie, Z. Jasiński, B. Cimała, W: Wybrane problemy czesko-polskiej…, s. 7-11.
 • 21. Wstęp B. Cimała, L. Makiola, W; Grudzice: dzieje miejscowości : historia budowy ko-ścioła, Opole 2009, s. 9-13.
 • 22. „Heimatkunde” w szkołach na Górnym Śląsku do I wojny światowej /B. Cimała, J. Kwia-tek W: Regionalizm, kultura i oświata regionalna, pod red. B. Bimały, J. Kwiatek, Opole 2010, s. 117-129.
 • 23. Między hermetyzacją a otwarciem polonijnych organizacji oświatowych B. Cimała, M. Kalczyńska , „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 36, z. 3 (2010), s. 5-19.
 • 24. Wstęp, W: Regionalizm, kultura i oświata regionalna, pod red./… J. Kwiartek, Opole 2010, s. 7-12.
 • 25. Z początków działalności Ochotniczych Hufców Pracy na Śląsku Opolskim na tle ich rozwoju w Polsce w latach 1958-1970, W: Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, po red. B. Górnickiej i K. Neischa, Opole 2010, s. 45-83.
 • 26. Szkoła w rękach państwa – geneza przejęcia i skutki w społeczności wieloetnicznej na przykładzie Górnego Śląska, W: W kręgu historii i współczesności. Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi doktorowi habilitowanemu Franciszkowi A. Markowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. J. Brągiel, D. Mazur, D. Widelaka, Warszawa 2010, s. 31-44.
 • 27. Uwarunkowanie wysiedleń Polaków z Kresów. Tlo historyczne, W: Kresowianie na Śląsku Opolskim, popd red. M. Kalczyńskiej przy współpracy K. Rostockiej i E. Treli-Mazur, Opole 2011, s. 37-46.
 • 28. Pomoc Polski dla Górnego Śląska w okresie plebiscytu i powstań śląskich, W: Zagłębie Dąbrowskie a plebiscyt i powstania śląskie z perspektywy 90 – lecia, Praca zbiorowa pod red. B. Cimały, Z. Studenckiego, Sosnowiec 2011, s. 55 – 102..

Biogramy

 • 1. Badura Walenty, W: Chorzowski słownik biograficzny; edycja nowa, pod red. Z. Kapaly; Muzeum w Chorzowie, T. 1 – Chorzów: Muzeum 2007, s. 18-21.
 • 2. Bańczyk Augustyn, Chorzowski słownik biograficzny…, s. 18-21.
 • 3. Postrach Adam, Chorzowski słownik biograficzny…, s. 319-320
 • 4. Reginek Tomasz, Chorzowski słownik biograficzny…, s. 333-336.
 • 5. Renc Nikodem, Chorzowski słownik biograficzny…, s. 337-338.
 • 6. Szafarrczyk Józef, Chorzowski słownik biograficzny, s. 403-404.
 • 7. Swoboda Jan (1898-1976), W: Polski Słownik Biograficzny, T. 46, z. 188, red. nacz. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2009, s. 159-160.
 • 8. Caspari Emil Edmund, W: Chorzowski słownik biograficzny: edycja nowa, pod red. Z. Kapały; Muzeum w Chorzowie. T. 2 – Chorzów 2008 (dr 2010). s. 48-51.
 • 9. Karuga Wincenty, W: Chorzowski słownik biograficzny, T. 2 …, s. 164-166.
 • 10. Tomanek Emanuel, W: Chorzowski słownik biograficzny, T. 2 …, s. 452-453.
 • 11. Markiefka Bolesław, W: Chorzowski Słownik Biograficzny, edycja nowa, T. 3, pod red. Z. Kapały, Chorzów 2011, s. 143.
 • 12. Stefański Jan Gerwazy, W: Chorzowski Słownik Biograficzny, T. 3, … s. 223.
 • 13. Szafrański Stanisław, W: Chorzowski Słownik Biograficzny, T. 3…, s. 228.
 • 14. Wrzesień Kazimierz, W: Chorzowski Słownik Biograficzny, T. 3…, s. 267.

Recenzje i sprawozdania:

1. D. Tomczyk, R. Miążek, Korfantów, dzieje miasta i gminy, Opole 2009, [Rec.] W: Województwo opolskie: administracja i społeczeństwo, pod. Red. nauk. T. Sołdry-Gwiżdż i M. Lisa, „Śląsk Opolski” 2010, nr 4, s. 73-75.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close