dr Górnicka Beata

Katedra Pedagogiki Społecznej

kontakt : bgornicka@uni.opole.pl

konsultacje: czwartek 13.00-15.00, pokój 301

no_face

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów funkcjonowania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia i dotyczą przede wszystkim takich obszarów badawczych, jak: aspiracje i plany życiowe młodzieży, profilaktyka zaburzeń zachowania młodzieży, działalność opiekuńczo-wychowawcza realizowana w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; usamodzielnienie wychowanków, wpływ opiekunów i wychowawców na drogę życiową młodzieży niepełnosprawnej, jakość życia osób z niepełnosprawnością.

Dorobek naukowy

Prace zwarte:

GÓRNICKA Beata (2004) Plany życiowe młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, Opole, Wydaw. UO, ss. 242.

GÓRNICKA Beata (2010) (współredakcja: Karol Neisch) Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wsparcia społecznego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Opole, Wydaw. IŚ., ss. 176.

Artykuły :

GÓRNICKA Beata (2004) Profilaktyka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, [w:] Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, (red.) Z. Jasiński, I. Mudrecka, Opole, Wyd. UO, s. 221-238.

GÓRNICKA Beata (2005) Elementy pracy socjalnej w usamodzielnianiu niepełnosprawnych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, [w:] Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, (red.) J. Brągiel, P. Sikora, Opole, Wyd. UO, s. 145-154.

GÓRNICKA Beata (2005) Ośrodki szkolno-wychowawcze, [w:] Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, (red.) J. Brągiel, S. Badora, Opole, Wyd. UO, s. 377-403.

GÓRNICKA Beata (2005) Plany życiowe młodzieży, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV., (red.) T. Pilch, Warszawa, Wyd. „Żak”, s. 390-397.

GÓRNICKA Beata (2006) Realizacja zadań profilaktycznych w ośrodkach szkolno-wychowawczych, [w:] Strategie rozwiązywania problemów uzależnień, (red.) S. Badora, I. Mudrecka, Opole, Wyd. UO, s. 205-214.

GÓRNICKA Beata (2007) Rola internatu w profilaktyce zaburzeń zachowania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji, (red.) S. Badora, R. Stojecka-Zuber, Tarnobrzeg, Wyd. PWSzZ w Tarnobrzegu, s. 397-402.

GÓRNICKA Beata (2007) Rodzina w działalności profilaktycznej wobec dzieci i młodzieży, [w:] Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym. Konteksty polskie i zagraniczne, (red.)M. Hanulewicz, D. Widelak, Opole, Wyd. WSZiA w Opolu, s. 109-120 .

GÓRNICKA Beata (2008) Rodzina pochodzenia a plany życiowe młodzieży z lekką niesprawnością intelektualną, [w:] Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi, (red.) J. Żarczyńska-Hyla, Opole, Wyd. UO, s. 81-89 .

GÓRNICKA Beata (2008) Usamodzielnienie wychowanków, [w:] Nowe oblicza pedagogiki. Pojęcia. Przedstawiciele. Literatura, (red.) A. Marzec, E. Sadowska, E. Piwowarska, Częstochowa, Wyd. AJD w Częstochowie, s. 37-39.

GÓRNICKA Beata (2008) Upośledzenie umysłowe (Oligofrenia), [w:] Nowe oblicza pedagogiki. Pojęcia. Przedstawiciele. Literatura, (red.) A. Marzec, E. Sadowska, E. Piwowarska, Częstochowa, Wyd. AJD w Częstochowie, s. 226-228.

GÓRNICKA Beata (2008) Rola klienta w diagnozowaniu sytuacji życiowej przez pracownika socjalnego, [w:] Posuzování životní situace. V. SOCIÁLNÍ PRÁCI, (red.) R. Janebová, M. Smutek, Hrádec Králové, Wyd. Gaudeamus, s. 274-280.

GÓRNICKA Beata (2008) Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży, [w:] Nowe oblicza pedagogiki. Pojęcia. Przedstawiciele. Literatura, (red.) A. Marzec, E. Sadowska, E. Piwowarska, Częstochowa, Wyd. AJD w Częstochowie, s. 197-200.

GÓRNICKA Beata (2009) Wolontariat w służbie osobom niepełnosprawnym, [w:] Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych, (red.) D.Widelak, S. Śliwa, Wyd. WSZiA w Opolu, s. 96-113.

GÓRNICKA Beata (2009) Usamodzielnienie jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży niedostosowanej społecznie – rola i zadania pedagoga [w:] Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, (red.) Z. Bartkowicz, A. Węgliński, A. Lewicka, Lublin 2010, Wyd. UMCS, s. 145-156.

GÓRNICKA Beata (2010) Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wsparcia społecznego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Opole, Wyd. Instytut Śląski w Opolu., s. 176 (współredakcja: K. Neisch).

GÓRNICKA Beata (2010) Usamodzielnienie jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży niedostosowanej społecznie – rola i zadania pedagoga [w:] Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, (red.) Z. Bartkowicz, A. Węgliński, A. Lewicka, Lublin 2010, Wyd. UMCS, s. 145-156.

GÓRNICKA Beata (2010) Zasady i dylematy etyczne pracownika socjalnego w kontakcie z klientem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, [w:] Etika socialni prace, (red.) M. Kappl, M. Smute, Z. Truhlarova, Hradec Kralove, Wyd. Gaudeamus, s. 146-153.

GÓRNICKA Beata (2010) Profilaktyka zachowań antyspołecznych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim [w:] Antyspołeczność. Diagnoza – profilaktyka – interwencja, (red.) Z. Bartkowicz, J. Rejman, Tarnobrzeg, Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, s. 421-441.

GÓRNICKA Beata (2010) Ochotnicze Hufce Pracy życiową szansą młodzieży zagrożonej ekskluzją społeczną, [w:] Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wsparcia społecznego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, (red.) B. Górnicka, K. Neisch, Opole, Wyd. Instytut Śląski w Opolu., s. 150-167.

GÓRNICKA Beata (2010) Wprowadzenie, [w:] Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wsparcia społecznego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, (red.) B. Górnicka, K. Neisch, Opole, Wyd. Instytut Śląski w Opolu., s. 7-9 (współautorstwo : K. Neisch).

GÓRNICKA Beata (2010) Pedagogiczne walory programów profilaktycznych i wychowawczych, [w:] Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy – konteksty społeczno-pedagogiczne realizacji projektu, (red.) Z. Jasiński, E. Nycz, Opole 2010, Wyd. Instytut Śląski, s. 188-194.

GÓRNICKA Beata (2010) Kształtowane umiejętności życiowych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, [w:] Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką. Wybrane zagadnienia, (red.) J. Kirenko, Lublin, Wyd. NeuroCentrum w Lublinie, s. 199-213.

GÓRNICKA Beata (2011) Jakość życia osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną i jej uwarunkowania, [w:] Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży, (red.) Z. Palak, M. Piątek, A. Róg, B. Zięba-Kołodziej, Tarnobrzeg, PWSZ w Tarnobrzegu, s. 56-75.

GÓRNICKA Beata (2011) Social work with disabled people, [w:] Social Work in Adult Services in the European Union, (red.) J. Brągiel, I. Dąbrowska-Jabłońska, M. Payne, London, s. 155-167.

GÓRNICKA Beata (2011) Profilaktyka – czy może być skuteczna? Działania realizowane w środowiskach wychowawczych warunkujące skuteczną profilaktykę w opiniach studentów pedagogiki, [w:] W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, (red.) F. Marek, S. Śliwa, Opole, Wyd. WSZiA w Opolu, s. 63-86

 

Prowadzone zajęcia

metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

diagnostyka pedagogiczna

patologie społeczne

profilaktyka społeczna

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close