dr Glińska – Lachowicz Anna

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

kontakt : Anna.Glinska-Lachowicz@uni.opole.pl

konsultacje: wtorek 8.30 – 9.30,  pokój 304

agl

 

Zainteresowania naukowe

Pedagogika resocjalizacyjna,

oddziaływania resocjalizacyjne w warunkach izolacji więziennej,

resocjalizacja przez pracę,

arteterapia i jej możliwości zastosowania w oddziaływaniach resocjalizacyjnych (walory resocjalizacyjne: choreoterapii, filmoterapii, terapii technikami plastycznymi).

Znaczenie twórczości, transgresji, emocji i sztuki w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie.

Dorobek naukowy

Praca w polskim systemie penitencjarnym od 1925 r., /w:/ Jasiński Z., Mudrecka I. /red./, Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, wyd. UO, Opole 2004 (s. 17-44).

Recenzja książki: Czarnecka S. /red./, Młodzież w lokalnym systemie pomocy społecznej, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 2003, ss.210, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 2004 nr 6 (s. 62 – 64).

W trosce o zdrową rodzinę – wpływ wychowawczo-resocjalizacyjny Ochotniczych Hufców Pracy, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia, Vol. LIX,. SUPPL. XIV, Sectio D, Wyd. UMCS, Lublin 2004 (s. 176 – 181).

OHP jako placówka w zreformowanym systemie opieki i wsparcia, /w:/ Brągiel J., Badora S. /red./, Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, wyd. UO, Opole 2005.

Zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży – ujęcie interdyscyplinarne, /w:/ Badora S., Mudrecka I. /red./, Strategie rozwiązywania problemów uzależnień w państwach europejskich, wyd. UO, Opole 2006.

Praca – od kary do resocjalizacji i ergoterapii, /w:/ Jasiński Z., Widelak D. /red./, Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym, wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2006.

Dlaczego ludzie mają dzieci? (doniesienie z badań), /w:/ Lichtenberg – Kokoszka E., Janiuk E., x. Dzieżanowski /red./ Optymalizacja porodu – ujęcie interdyscyplinarne, wyd. Impuls, Kraków 2008.

Praca jako forma oddziaływań resocjalizacyjnych, /w:/Jasiński Z., Kurek A., Widelak D., /red./ W dziewięćdziesięciolecie więziennictwa polskiego, wyd. UO, Opole 2008 (s. 223 – 260).

Dojrzewanie do samodzielności /w:/ Jasiński Z.; Nycz E./red./ Aspekty społeczne i wychowawcze projektu „18-24. Czas na samodzielność”. Z doświadczeń OHP w realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, wyd. UO, Opole 2008.

Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowanych do osób nieprzystosowanych społecznie (propozycje ćwiczeń), /w:/ Szczepaniak P./red./, Terapia w resocjalizacji – cz. II ujecie praktyczne, IPSiR Warszawa 2009 (s. 94 – 117).

Scenariusz warsztatów arteterapeutycznych „Przez twórczość do samorozwoju i resocjalizacji (arteterapia w pracy z grupą)”, „Arteterapia” 2009 nr 2.

Sztuka resocjalizacji – resocjalizacja przez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej, /w:/ Jasiński Z., Widelak D. /red./, Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, T.2, wyd. UO, Opole 2009 (s. 207 – 219).

Przez twórczość do samorozwoju i resocjalizacji. Arteterapia w pracy z grupą, „Arteterapia” 2009/nr 1 (s. 10 – 14).

Taniec w arteterapii, „Arteterapia” 2009/nr 4 (s. 20 – 24).

Sztuka resocjalizacji – resocjalizacja rzez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej, /w:/ Jasiński Z., Widelak D. /red./, Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia, wyd. UO, Opole 2009 (s. 207 – 221).

Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społeczne (propozycje ćwiczeń), /w:/ Rejzner A., Szczepaniak P. /red./,Terapia resocjalizacji, cz. II – Ujęcie praktyczne, wyd. Żak, Warszawa 2009 (s. 94 – 117).

Resocjalizacja przez sztukę – możliwości wykorzystania arteterapii w procesach komunikowania się i wyrażania siebie osób niedostosowanych społecznie (na przykładzie wybranych technik), /w:/ Gabzdyl J. /red./, Komunikacja w edukacji – uwarunkowania i właściwości, wyd. WSZ, Racibórz 2009 (s. 288 – 298).

Od wychowania przez pracę do resocjalizacji przez pracę – filozoficzne i pedagogiczne podstawy oddziaływań przez pracę w Ochotniczych Hufcach Pracy /w:/ Górnicka B., Neisch K. /red./, OHP w systemie wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, wyd. UO, Opole 2010 (s. 10 – 44).

„Wyspa” scenariusz zajęć choreoterapeutycznych z możliwością rozbudowy, „Arteterapia” 2010/ nr 1 (s. 4 – 11).

Arteterapia w warsztacie pedagoga resocjalizacyjnego – opinie studentów (doniesienie z badań własnych), /w:/ Szulc W. /red./, Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich, wyd. UW, Wrocław 2010.

Prowadzone zajęcia

  Pedagogika resocjalizacyjna,

Techniki arteterapeutyczne w oddziaływaniach resocjalizacyjnych,

Wprowadzenie do arteterapii,

Ćwiczenia i hospitacje terenowe,

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej,

Instytucjonalne formy opieki resocjalizacyjnej,

Opieka postpenitencjarna,

Seminarium licencjackie.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close