Dr Dubiel Ewa

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

kontakt : edubiel@uni.opole.pl

konsultacje :

ewadubiel

Zainteresowania naukowe

adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Pracę na Uniwersytecie Opolskim rozpoczęła w 2002 r. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży. Od kilku lat podejmuje tematykę zagrożeń występujących w rodzinach migracyjnych.

Dorobek naukowy

Dubiel E., Zjawisko nieprzystosowania społecznego dzieci wychowujących się w rodzinach czasowo niepełnych z powodu migracji zarobkowej, [w:] Z. Bartkowicz, J. Rejman (red.), Antyspołeczność. Diagnoza. Profilaktyka. Interwencja, Tarnobrzeg 2009, s. 111 – 126. 

Dubiel E., Następstwa czasowej rozłąki w rodzinach emigrujących zarobkowo, [w:] Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi, J. Żarczyńska – Hyla (red.), UO Opole 2008, s. 13 – 26. 

Dubiel E., Probleme Polnischer Famiilien in Prozess der Erwerbsmigration, [w:} Soziale Probleme von Jugendlichen in Deutschland, Polen und Russland – Alltagserleben und Lebensperspektiven,W. Schubarh, A. Seidel, K. Speck (red.), Potsdam. 2007, s. 94-104. 

Dubiel E., Opieka postpenitencjarna, [w:] Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym, Z. Jasiński, D. Widelak (red.), UO Opole 2006, s. 123 – 144. Dubiel E., Postawy studentów wobec osób uzależnionych, [w:] Strategie rozwiązywania problemów uzależnień, S. Badora, I. Mudrecka (red.), UO Opole 2006, s. 81-92. 

Bogdańska (Dubiel) E., Dom dla samotnej matki i dziecka, [w:] Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, J. Brągiel, S. Badora (red.), UO Opole 2005, s. 190-202.

 

Prowadzone zajęcia

Metodyka wychowania resocjalizującego

Pedagogika resocjalizacyjna

Systemy pracy penitencjarne

Diagnostyka pedagogiczna

Problemy nieprzystosowania społecznego

Diagnoza nieprzystosowania społecznego

Patologia społeczna

Patologia środowisk wychowawczych

Patologia środowiska rodzinnego

Praca z rodziną dysfunkcyjną

Patologia środowiska szkolnego

Profilaktyka społeczna

Profilaktyka patologii społecznych

Kryminologia

Praktyka śródroczna

Hospitacje i ćwiczenia terenowe

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close