dr hab. Dąbrowska-Jabłońska Iwona, prof. UO

Zakład Pracy Socjalnej

kontakt: idobra@uni.opole.pl

Terminy konsultacji

Zainteresowania naukowe

praca socjalna z dzieckiem i rodziną;

praca socjalna i metody wsparcia osób i/lub grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją;

instytucje pomocy społecznej;

praca socjalna w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej;

techniki i umiejętności terapeutyczne w pracy socjalnej;

niepełnosprawność i rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych;

terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży.

Dorobek naukowy

Prace zwarte:

WEISSBROT-KOZIARSKA A., DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 4., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, ss. 188.

WEISSBROT-KOZIARSKA A., DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 3., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2013, ISBN 978-83-7395-606-3, ss. 176.

WEISSBROT-KOZIARSKA A., DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 2., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2013, ISBN 978-83-7395-510-3, ss. 186.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I., Terapia pedagogiczna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Opole 2012, ISBN: 978-83-7395-471-7, ss. 206.

BRĄGIEL J., DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I., PAYNE M., Social Work in adult Services in the European Union. Selected Issues and Experiences, Edited by: College Publications (18 Jan 2011), ISBN 9781848900271, UK, 226 pages.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (red.), Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków 2006, 2008, 2010, 2012, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.ISBN: 978-83-7308-485-8, ss. 180

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I., Sytuacja szkolna dziecka urodzonego w zamartwicy. Rodzaje zagrożeń i możliwości pomocy, “STUDIA I MONOGRAFIE” Nr 313, Opole 2002, ISBN: 83-88796-60-7, ss. 170.

Wybrane artykuły:

Dąbrowska-Jabłońska I., Rodzina adopcyjna wspólnym obszarem pracy socjalnej i pedagogiki społecznej, [w:] Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problémů, Miloslav Jůzl, Ewa Jarosz, Dagmar Marková, Silvia Neslušanová (ed.), ISBN 978-80-88010-07-4, Brno 2016, s. 489-497.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I., Słowo od redaktorów, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 4, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 5-6.

Dąbrowska-Jabłońska I., Dialog motywujący, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 4., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 32-34.

Dąbrowska-Jabłońska I., Tendencje w opiece zastępczej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 4., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 141-143.

Dąbrowska-Jabłońska I., Teoria przywiązania J. Bowlby’ego, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 4., wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2016, ISBN 978-83-7395-698-8, s. 143-146.

Dąbrowska-Jabłońska I., Lokalne inicjatywy tworzenia standardów usług socjalnych świadczonych na rzecz rodzin zastępczych, red. T. Biernat, J. T. Malinowski, K. M. Wasilewska-Ostrowska, Poradnictwo socjalne dla rodzin – niezdefiniowany obszar pracy socjalnej, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2015, ISBN: 978-83-63955-34-2, s. 243-252.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Instytucjonalna reakcja na niepełną sprawność, [w:] Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení, Silvia Neslušanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz (ed.), ISBN 978-80-88010-04-3, Brno 2015, s. 333-339.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Standaryzacja i ewaluacja pracy socjalnej – możliwości i zagrożenia, [w:] Badania w pracy socjalnej, red. M. Szpunar, Wydawnictwo ANWI, Gdańsk 2014, ISBN: 978-83-64728-02-0, s. 327-339.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Streetworking jako pomoc, praca i pasja, [w:] Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, red. S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz, wydał Institut mezioborových studií, Brno 2014, ISBN: 978-80-88010-01-2, s. 594-603.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Rodzicielstwo zastępcze w kontekście standardów europejskich, [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezintegracji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, red. J. Brągiel, B. Górnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-607-0, s. 187-198.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Podstawowe umiejętności terapeutyczne pracownika socjalnego, [w:] Wielowymiarowość kompetencji zawodowych i psychospołecznych w pracy z ludźmi. Teoria i zastosowania, red. A. Błachnio, J Kryza, W. J. Maliszewski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, Piła 2014, ISBN 978-83-62617-27-2, s. 105-114.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Prometeusz w kłopocie. Pracownik socjalny w relacji z trudnym klientem [w:] Konflikt – negocjacje – kultura – komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje, red. A. Stefańska, A. Knocińska, E. Kwiatkowska, Wyd. Adam Marszałek i UMCS Lublin, Toruń 2014, ISBN 978-83-7780-989-1, s. 127-138.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Standardy opieki zastępczej w Europie “Jakość dla dzieci”, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, tom 3, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN: 978-83-7395-606-3, s. 133-136.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Kodeks Etyczny Rodzin Zastępczych, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, tom 3, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN: 978-83-7395-606-3, s. 55-58.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Słowo od redaktorów, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 3, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-606-3, s. 5-6.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Kodeks etyczny rodzin zastępczych, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 3, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-606-3, s. 55-57.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Rodzice zastępczy wobec problemów dzieci z zespołem zaburzeń więzi (RAD),[w:] Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka, red. M. Nargel, E. Janigova, E. Jarosz, M. Juzl, Brno 2013, s. 152-164, ISBN: 978-80-87182-43-7.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I., WEISSBROT-KOZIARSKA A., Pomoc społeczna – ułomności i zadania, [w:] Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, red. T. Pilch, T. Sosnowski, Warszawa 2013, s. 113-126, ISBN: 978-83-62015-70-2.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Wsparcie społeczne rodziny i dziecka – projekty socjalne realizowane przez studentów kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Opolskim, [w:] Pedagogiczne refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel, red. B. Górnicka, A. Kurcz, Opole 2012, s. 581-587, ISBN: 978-83-7395-536-3.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Kampania społeczna, czyli jak zmieniać społeczne myślenie o pieczy zastępczej, [w:] Teoria i praktyka działań komunikacyjnych w poradnictwie i terapii. Perspektywa interwencji kryzysowej, A. Grabowiec, J. Kryza, K. Zielińska (red.), Toruń 2013, s. 29-42, ISBN 978-83-7780-638-8.

WEISSBROT-KOZIARSKA A., DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.:, Słowo wstępu, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 2., red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, , s. 3, ISBN 978-83-7395-510-3.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Sieć wsparcia społecznego rodziców adopcyjnych, [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 261-269, ISBN 978-83-7395-526-4.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Rodzina zastępcza jako obszar pracy socjalnej, [w:] Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami, red. M.  Rusnáková, Ružomberok 2013, s. 44-48, ISBN: 978-80-561-0026-4.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Terapia trudności w uczeniu się, [w:] Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznaj, red. I. Dąbrowska-Jabłońska, Wyd. Impuls, wyd. I, II, III, IV., Kraków 2006, 2008, 2010, 2012, s. 87-134, ISBN 978-83-7587-883-7.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (współautor J. Brągiel, M. Payne): Introduction: social work, exclusion and adult services in Europe, [w:] Social work in adult services in the European Union, eds. J. Brągiel, I Dąbrowska-Jabłońska and M. Payne, London 2011: College publication, s. ix-xiv, ISBN: 978-1-84890-027-1.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: The higher education institution as a living environment for disabled people – possibilities for social inclusion, [w:] Social work in adult services in the European Union, eds. J. Brągiel, I Dąbrowska-Jabłońska and M. Payne, London 1011: College publications, s.  168-182, ISBN: 978-1-84890-027-1.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Trudności w uczeniu się u dorosłych (próba wglądu w zagadnienie), [w:] Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, red. Cz. Kosakowski, A. Krause, M. Wójcik, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń-Olsztyn 2009, s. 356-362, ISBN 978-83-89163-56-8.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Student niepełnosprawny z trudnościami w uczeniu się – studium przypadku, [w:] Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, red. U.Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, s. 115-122, ISBN 978-83-7299-557-5.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Style uczenia się – propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi, [w:] Parafialne świetlice terapeutyczno-wychowawcze, red. Ks. J. Kochel, Wyd. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 39-46, ISBN 978-83-60244-91-3.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (współautor M. Wróblewska): Wprowadzenie oraz Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczności akademickiej, [w:] I Forum Społeczno-Edukacyjne „Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym studentom“, „Wiadomości Uczelniane. Wydanie Specjalne“, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2007, s. 3 oraz s. 33-38, ISSN 1427-809X.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (współautor K. Sypko-Kubicka): W trosce o rozwój dziecka – działalność świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Kluczborku, [w:] Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, red. J.Brągiel, P.Sikora, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 211-218, ISBN 83-7395-128-8.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Świetlica środowiskowa, [w:] Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 219-226, ISBN 83-7395-139-3.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Świetlica środowiskowa  jako forma pracy socjalno-wychowawczej Ośrodka Pomocy Społecznej, [w:] Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, red. J. Brągiel, P. Sikora, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 281-289, ISBN 83-7395-081-8.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Dydaktyka akademicka a style uczenia się studentów, [w:] Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne, „Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów“, Zeszyt 10, red. A. Weissbrot-Koziarska, J. Janik, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s.253-264, ISBN 83-7395-191-1.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Dziecko dyslektyczne w szkole masowej – rodzaje zagrożeń i środki zaradcze, [w:] Dysleksja rozwojowa – rozpoznanie problemu i praca z uczniem dysfunkcyjnym,  red. E. Jedrzejowska, Wyd. Opolskie Studium Oświaty Dorosłych Andragog, Opole 2003, s. 53-70, ISBN 83-910748-5-4.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych, [w:] Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, red. J. Brągiel, A. Kurcz, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 57-68, ISBN 83-88796-92-5.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Wspomaganie rozwoju dzieci urodzonych w zamartwicy, [w:] Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej, red. H. Gajdamowicz, D. Bilski, K. J. Szmidt, tom 2., Wyd. Wyższej Szkoły Hymanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2002, s. 103-116, ISBN 83-87814-73-3.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Techniki relaksacyjne w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym, [w:] Profilaktyka i resocjalizacja w działalności Ochotniczych Hufców Pracy, red. Z. Jasiński, I. Mudrecka,Wyd. Opolska Oficyna Wydawnicza, Opole 2001, s. 345-353, ISBN 83-913435-3-7.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. (współautor A. Weissbrot-Koziarska): Opinie pracowników socjalnych o doskonaleniu zawodowym, [w:] Problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych, red. J. Bragiel, I. Mudrecka, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 71-76, ISBN 83-87635-25.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Próba opracowania polskiej wersji Skali reakcji dzieci i młodzieży na stres, [w:] Wybrane problemy współczesnej edukacji, „Zeszyty Naukowe. Pedagogika 36“, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997, s. 43-51, ISSN 1426-689X.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Rodzina niepełna a osobowość dzieci z sukcesem szkolnym, [w:] Oświata, kultura, wychowanie, „Zeszyty Naukowe. Pedagogika 31“, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997, s. 71-75, ISSN 0474-2982.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: O potrzebie badań nad rodziną w rejonach wysokouprzemysłowionych, [w:] Edukacja w procesie przemian cywilizacyjnych i kulturowych, red. T. Gospodarek, Z. Jasiński, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Opole 1993, s. 113-116, ISBN 83-901082-1-6.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: The attributions of academic didactics, [w:] “Studia i Rozprawy”, red. J. Podgórecki, Wyd. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony, Warszawa 2007, s. 37-44, ISBN 8388011×1-04.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Rodzina adopcyjna jako środowisko wychowawcze, „Acta Humanica“ 9/2a/2012, Zilina, ISSN 1336-5126, s. 138-143.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Rodzina zastępcza jako obszar pracy socjalnej, [w:] Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami, red. M.  Rusnáková, Ružomberok 2013, s. 44-48, ISBN: 978-80-561-0026-4.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Działalność Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na uczelni wyższej jako przykład kreatywnej profilaktyki społecznej, [w:] Prevencia socialnopatologickych Javo u deti, mladeze a dospelych, red. J. Hroncova, Banska Bystrica 2008, s. 159-162, ISBN 978-8083-595-8.

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I.: Diagnoza dysleksji rozwojowej, [w:] Pedagogicka diagnostika ’97, Ostrava 1998, Wyd. Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity, s. 133-138, ISBN 80-7042-126-6.

Członkostwo w organizacjach

W latach 2003-2006 członek Miejskiego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu;

Od 2004 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej;

W latach 2003-2009 członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, sekcja socjoterapii;

Od 2013 r. członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddział Opolski.

Prowadzone zajęcia

Wprowadzenie do pracy socjalnej;

Obszary pracy socjalnej;

Pomoc społeczna;

Problemy i kwestie społeczne;

Techniki terapeutyczne w pracy socjalnej;

Umiejętności terapeutyczne pracownika socjalnego;

Niepełnosprawność i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych;

Warsztat twórczego myślenia;

Trening umiejętności kierowania zespołem;

Terapia pedagogiczna.

Opiekun praktyk ciągłych na kierunku: Praca socjalna

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close