Po raz pierwszy i jako jedyni w województwie, otwieramy w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku klasę o kierunku RESOCJALIZACJA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM – pisze do nas z Prudnika mgr Marzena Zawadzka-Ciępka – wieloletnia koordynatorka współpracy z Instytutem Nauk Pedagogicznych UO.

Pragniemy nawiązać do tradycji szkoły, która przez lata była kuźnią elitarnych kadr pedagogicznych. Ponownie jesteśmy prekursorami nowości dydaktycznej, ponieważ w 2009 roku otworzyliśmy w ramach innowacji klasę mundurową. W nowopowstałej klasie chcemy połączyć tradycje pedagogiczne z mundurowymi.

Kierunkiem wiodącym kształcenia będzie resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa i psychologii. Nauczanie będzie obejmować zagadnienia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. Przedstawione zostaną metody i formy twórczej resocjalizacji z osobami zagrożonymi lub wykluczonymi społecznie, zjawiskami przestępczości i organizacją systemu instytucji wychowania resocjalizacyjnego.

Przedmiot wyposaży uczniów również w wiedzę psychologiczną w postaci zdobycia umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, asertywności, przydatnych w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z osobami, grupami i środowiskiem społecznym. Zdobyte kompetencje w zakresie dialogu, mediowania i negocjacji pozwolą w przyszłości z powodzeniem współpracować z przedstawicielami różnych instytucji i służb, oraz organizacjami społecznymi, wolontariuszami i partnerami społecznymi.

Ponadto w ramach warsztatów z psychologii stresu uczniowie zdobędą umiejętności: radzenia sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami, negatywnymi emocjami oraz podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowo raz miesiącu przewiduje się wykłady i warsztaty akademickie, w ramach współpracy z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, oraz z Instytutem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Natomiast we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku uczniowie odbywać będą jednodniową praktykę. Młodzież zostanie również przygotowana do testów psychologicznych, wymaganych do pracy w służbach mundurowych.

Program kształcenia przewiduje wycieczki dydaktyczne do placówek służb mundurowych, placówek penitencjarnych, ośrodka socjoterapeutycznego, instytucji samorządowych oraz na Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS we Wrocławiu.

Poprzez wolontariat, m.in. wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w Areszcie Śledczym w Prudniku, uczniowie będą rozwijać niezbędne w przyszłym zawodzie postawy prospołeczne.

Absolwenci nowego kierunku będą potrafili rozpoznać zagrożenia i patologie społeczne, oraz zachowania ryzykowne w poszczególnych środowiskach. Zostaną ukierunkowani na podjęcie studiów z zakresu:

  • pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej;
  • bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego;
  • edukacji dla bezpieczeństwa;
  • kryminologii i kryminalistyki;
  • obronności państwa;
  • psychologii sądowej, klinicznej, itp.

Absolwenci tych specjalności mogą podejmować funkcje:

  • pracownika cywilnego w strukturach wojskowych, policji, służbie więziennej, państwowej straży pożarnej, straży granicznej, urzędach celnych;
  • pracownika w strukturach tworzących system bezpieczeństwa narodowego oraz organizatorów systemu bezpieczeństwa regionalnego i lokalnego podległego administracji samorządowej;
  • kuratora sądowego;
  • pedagoga, wychowawcy w ośrodkach szkolno-wychowawczych; ośrodkach, świetlicach socjoterapii; domach poprawczych; pogotowiach opiekuńczych; izbach dziecka, itp.

Szkoła dysponuje zapleczem socjalnym w postaci Międzyszkolnej Bursy na terenie placówki. Wybór tej formy kształcenia daje możliwość studiowania i ciekawej pracy. Zapraszamy młodzież z całej Opolszczyzny do Prudnika!

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close